Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 42

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 50 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 11 otrzymuje brzmienie:

  "1. W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
  1. założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie IRK,
  2. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,
  3. wprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w § 16-21 dane niezbędne w procesie kwalifikacji,
  4. dokonać wyboru kierunku (specjalności) studiów; w przypadku wyboru kilku kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich określić priorytety (uszeregować kierunki poczynając od kierunku, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności),
  5. wnieść w określonym terminie opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany przez system IRK, w wysokości naliczonej przez system IRK,
  2. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:
  1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych w procesie kwalifikacji danych i wyborze kierunku studiów,
  2. dokonaniu opłaty rekrutacyjnej."
 1. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, teologia - specjalność kapłańska, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu wstępnego.

 2. § 34 otrzymuje brzmienie:

  "1. Egzamin wstępny oceniany jest w skali punktowej 0-100, chyba że szczegółowe zasady rekrutacji stanowią inaczej.
  2. Wyniki egzaminów wstępnych są jawne i niezwłocznie ogłaszane są na osobistym internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata lub w siedzibie jednostki rekrutacyjnej.
  3. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja egzaminacyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może na wniosek osoby niepełnosprawnej zastosować inny niż ustalony tryb postępowania, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów".

 3. § 35 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

  "edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz rzeźba"

 4. § 36 otrzymuje brzmienie:

  "Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad lub laureatów konkursów ogólnopolskich muszą potwierdzić swoje uprawnienia tj. dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji, zaświadczenie wydane przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub organizatora konkursu."

 5. w załączniku do uchwały część dotycząca Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi otrzymuje brzmienie:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

BIOLOGIA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania studiów 3 lata

Zasady kwalifikacji
 • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.* Biologia albo chemia rozszerzony - p1=0,50 albo podstawowy - p1=0,30
2.** Język obcy nowożytny - część pisemna rozszerzony - p2=0,50 albo podstawowy - p2=0,30
* Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2,
gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii,
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,
p1 - przelicznik dla poziomu z biologii albo chemii,
p2 - przelicznik dla poziomu z języka obcego.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
 • "stara matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty
1.* Biologia albo chemia albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    


BIOLOGIA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów niestacjonarne
Czas trwania studiów 3 lata

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.BIOTECHNOLOGIA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania 3 lata

Zasady kwalifikacji
 • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.* Biologia albo chemia rozszerzony - p1=0,50
albo podstawowy - p1=0,30
2.** Język obcy nowożytny - część pisemna rozszerzony - p2=0,50
albo podstawowy - p2=0,30
* Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2,
gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii,
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,
p1 - przelicznik dla poziomu z biologii albo chemii,
p2 - przelicznik dla poziomu z języka obcego.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
 • "stara matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty
1.* Biologia albo chemia albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania 3 lata

Zasady kwalifikacji
 • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.* Biologia albo chemia rozszerzony - p1=0,50
albo podstawowy - p1=0,30
2.** Język obcy nowożytny - część pisemna rozszerzony - p2=0,50
albo podstawowy - p2=0,30
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2,
gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii,
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,
p1 - przelicznik dla poziomu z biologii albo chemii,
p2 - przelicznik dla poziomu z języka obcego.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
 • "stara matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty
1.* Biologia albo chemia albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    


OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów niestacjonarne
Czas trwania studiów 3 lata

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Studia II stopnia


BIOLOGIA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


BIOLOGIA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów niestacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


BIOTECHNOLOGIA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne:

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Zasady kwalifikacji

 • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w skali do 100 pkt.:
W= 35Wo-75
gdzie: Wo

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo=0,6W1+0,2W2+0,2W3 przelicznik
W1 - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,6
W2 - ocena egzaminu dyplomowego 0,2
W3 - ocena pracy dyplomowej 0,2

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo=0,75W1+0,25W2 przelicznik
W1 - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,75
W2 - ocena egzaminu dyplomowego 0,25
 • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Zasady kwalifikacji
 • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w skali do 100 pkt.:
W= 35Wo-75
gdzie Wo:

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo=0,6W1+0,2W2+0,2W3 przelicznik
W1- średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,6
W2 - ocena egzaminu dyplomowego 0,2
W3 - ocena pracy dyplomowej 0,2

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo= 0,75W1+0,25W2 przelicznik
W1 - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,75
W2 - ocena egzaminu dyplomowego 0,25
 • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka prowadząca Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów niestacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
Wydział Nauk o Ziemi


GEOGRAFIA
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Ziemi
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania 3 lata

Zasady kwalifikacji
 • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.* Geografia albo matematyka albo historia albo chemia
albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka
rozszerzony - p1=0,50
albo podstawowy - p1=0,30
2.** Język obcy nowożytny - część pisemna rozszerzony - p2=0,50
albo podstawowy - p2=0,30
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2,
gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 1,
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,
p1 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1,
p2 - przelicznik dla poziomu z języka obcego.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
 • "stara matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty
1.* Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo geografia albo historia albo informatyka albo matematyka albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    GEOGRAFIA
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Ziemi
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów niestacjonarne
Czas trwania studiów 3 lata

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

STUDIA MIEJSKIE
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Ziemi
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania 3 lata

Zasady kwalifikacji
 • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.* Geografia albo matematyka albo historia albo chemia
albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka
rozszerzony - p1=0,50
albo podstawowy - p1=0,30
2.** Język obcy nowożytny - część pisemna rozszerzony - p2=0,50
albo podstawowy - p2=0,30
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2,
gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 1,
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,
p1 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1,
p2 - przelicznik dla poziomu z języka obcego.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
 • "stara matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty
1.* Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo geografia albo historia albo informatyka
albo matematyka albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    

Studia II stopnia


GEOINFORMACJA ŚRODOWISKOWA
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Ziemi
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny jednego z następujących kierunków studiów: archeologia, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, chemia, geodezja i kartografia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, górnictwo i geologia, informatyka, inżynieria środowiska, leśnictwo, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, nawigacja, oceanografia, oceanotechnika, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, turystyka i rekreacja, zootechnika i innych zbliżonych, mieszczących się w zakresie obszarów nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i leśnych.

Zasady kwalifikacji

 • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:
W= 35Wo-75
gdzie Wo:

dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo=0,6W1+0,2W2+0,2W3 przelicznik
W1 - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,6
W2 - ocena z egzaminu dyplomowego 0,2
W3 - ocena z pracy dyplomowej 0,2

dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo=0,75W1+0,25W2 przelicznik
W1 - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,75
W2 - ocena z egzaminu dyplomowego 0,25
 • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.


GEOINFORMACJA ŚRODOWISKOWA
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Ziemi
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów niestacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny jednego z następujących kierunków studiów: archeologia, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, chemia, geodezja i kartografia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, górnictwo i geologia, informatyka, inżynieria środowiska, leśnictwo, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, nawigacja, oceanografia, oceanotechnika, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, turystyka i rekreacja, zootechnika i innych zbliżonych, mieszczących się w zakresie obszarów nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i leśnych.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.GEOGRAFIA
Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Ziemi
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów stacjonarne niestacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 1. w załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Farmaceutycznego:
  1. w zasadach kwalifikacji na studia niestacjonarne jednolite magisterskie kierunek farmacja zapis "rok 2012" zamienia się na "rok 2013",
  2. zapis dotyczący zasad naboru na kierunek kosmetologia studia niestacjonarne pierwszego stopnia otrzymuje brzmienie:
KOSMETOLOGIA
Jednostka prowadząca Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
Czas trwania 3 lata

Zasady kwalifikacji
 • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.* Biologia albo chemia albo fizyka i astronomia
albo matematyka albo język polski
rozszerzony - p=1,00
albo podstawowy - p=0,60
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:

Wp - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego,
p - przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
 • "stara matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagany przedmiot*
1.*
Biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    
 1. w załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Filologicznego po kierunku filologia - lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim dodaje się:
FILOLOGIA - LINGWISTYKA STOSOWANA
język francuski z językiem hiszpańskim
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania 3 lata

Zasady kwalifikacji

 • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1. Język obcy nowożytny (część pisemna) rozszerzony - p1=0,50
2. Język polski (część pisemna) rozszerzony - p2=0,50 albo podstawowy - p2=0,30

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2,
gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego,
p1 - przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p2 - przelicznik dla poziomu z języka polskiego.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
 • "stara matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik
1.* Język obcy nowożytny p=0,50
2. Język polski (część pisemna) p=0,50
* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego, wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pW1 + pW2,
gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego,
W2 - liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,
p - przelicznik.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    

 1. w załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Nauk Pedagogicznych zapis dotyczący zasad naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika otrzymuje brzmienie:
PEDAGOGIKA
Jednostki prowadzące Wydział Nauk Pedagogicznych
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów stacjonarne niestacjonarne
Czas trwania 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Zasady kwalifikacji

 • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:
W = 35 Wo-75
gdzie Wo :

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo=0,6 W1+0,2W2 +0,2W3 przelicznik
W1 - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,6
W2 - ocena z egzaminu dyplomowego 0,2
W3 - ocena z pracy dyplomowej 0,2

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo=0,75 W1+0,25W2 przelicznik
W1 - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,75
W2 - ocena z egzaminu dyplomowego 0,25

 • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.
 1. w załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu:

  1. zapis dotyczący wymaganych przedmiotów w zasadach kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: dietetyka, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo otrzymuje brzmienie:
   Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu
   1. Biologia albo chemia
   albo fizyka i astronomia
   rozszerzony - p=1,00
   albo podstawowy - p=0,60

  2. zapis dotyczący wymaganych przedmiotów w zasadach kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne otrzymuje brzmienie:
   Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu
   1. Biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia albo matematyka rozszerzony - p=1,00 albo podstawowy - p=0,60

  3. zapis dotyczący rozmowy kwalifikacyjnej na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki fizjoterapia, dietetyka pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne otrzymuje brzmienie:

   "Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-150 pkt."
 1. w załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych do kierunków studiów drugiego stopnia dopisuje się:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Jednostka prowadząca Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków: administracja, administracja i zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, politologia, polityka publiczna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo lub makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych kierunków studiów.

Zasady kwalifikacji
 • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem:
W = 35 Wo-75
gdzie Wo :

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo=0,6 W1+0,2W2 +0,2W3 przelicznik
W1 - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,6
W2 - ocena z egzaminu dyplomowego 0,2
W3 - ocena z pracy dyplomowej 0,2

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się:
Wo=0,75 W1+0,25W2 przelicznik
W1 - średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
0,75
W2 - ocena z egzaminu dyplomowego 0,25

 • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Jednostka prowadząca Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów niestacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków: administracja, administracja i zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, politologia, polityka publiczna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo lub makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych kierunków studiów.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 1. w załączniku do uchwały w części dotyczącej Wydziału Sztuk Pięknych:

  1. usuwa się zapis dotyczący warunków rekrutacji na kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna,

  2. dodaje się zapis:

   EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
   Jednostka prowadząca Wydział Sztuk Pięknych
   Poziom studiów pierwszego stopnia
   Forma studiów stacjonarne
   Czas trwania studiów 3 lata
Zasady kwalifikacji

 • "nowa matura"
- egzamin praktyczny
- konkurs świadectw dojrzałości
Lp. Jednostka kwalifikacyjna Min. pkt./poziom Przelicznik
1. Egzamin praktyczny: rysunek, malarswo, kompozycja, test rysunkowy 80 pe=0,70
2.* Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki
albo historia albo język polski (część pisemna)
albo język obcy nowożytny (część pisemna)
rozszerzony albo podstawowy pp=0,30 pp=0,15
*Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = peWe + ppWp,
gdzie:

We - liczba punktów uzyskanych z egzaminu praktycznego, egzamin oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu,
Wp - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu,
pe - przelicznik dla egzaminu praktycznego,
pp - przelicznik dla poziomu z przedmiotu.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
 • "stara matura" 
- egzamin praktyczny
- konkurs świadectw dojrzałości

Lp. Jednostka kwalifikacyjna Min. pkt. Przelicznik
1. Egzamin praktyczny: - rysunek, malarstwo,
kompozycja, test rysunkowy
80 pe=0,70
2. * Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia
albo język polski albo język obcy nowożytny
- p=0,30
*Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = peWe + pW,
gdzie:

We - liczba punktów uzyskanych z egzaminu praktycznego, egzamin oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu,
W - liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu,
pe - przelicznik dla egzaminu praktycznego,
p - przelicznik dla przedmiotu.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    


EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Jednostka prowadząca Wydział Sztuk Pięknych
Poziom studiów drugiego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania studiów 2 lata

Wymagania wstępne


O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
 1. tytuł licencjata lub równoważny kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunków malarstwo, grafika, rzeźba, scenografia, intermedia, sztuka mediów;
 2. tytuł licencjata, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych w pkt. 1 kierunków studiów.
Zasady kwalifikacji
 • Kandydaci kwalifikowani są na podstawie portfolio - dokumentacji prac plastycznych, wykonanych w trakcie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Przegląd prac (portfolio) zostanie przeprowadzony w obecności kandydata.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali od 0 do 100 pkt.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie 26 marca 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt