Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 23 marca 2004
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 4

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 stycznia 2004 r.

w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".

Na podstawie § 78 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami oraz Regulaminu przyznawania medalu za zasługi położone dla rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 września 1975 r.

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2004 r. wniosków o przyznanie medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"

p o s t a n a w i a    przyznać medal "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"

następującym osobom:
prof. dr. hab. Wojciechowi Donderskiemu z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
prof. dr. hab. Przemysławowi Kicie z Wydziału Chemii,
prof. dr. hab. Zofii Mikołajczyk z Uniwersytetu Łódzkiego na wniosek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
doc. dr. Stanisławowi Soldenhoffowi z Wydziału Humanistycznego,
prof. dr. hab. Januszowi Małłkowi z Wydziału Nauk Historycznych,
prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi z Wydziału Sztuk Pięknych,

mgr. Stefanowi Czaji z Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr. Kordianowi Wójciakowi z Administracji Uniwersytetu

Medale zostaną wręczone w dniu 19 lutego 2004 r. podczas Święta Uczelni.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Rektor


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt