Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 22 czerwca 2004
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 39

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jarosława Porazińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.

Na podstawie art. 86 ust. 2 oraz art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   Mi k o ł a j a   K o p e r n i k a

po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Nauk Historycznych z dnia 15 czerwca 2004 roku, przedstawionego przez Dziekana Wydziału,

wyraża   p o z y t y w n ą  opinię

w sprawie mianowania doktora habilitowanego Jarosława Porazińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na Wydziale Nauk Historycznych na okres pięciu lat.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Rektor


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt