Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 26 kwietnia 2005
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 38

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
I. Przepisy ogólne
§ 1
 1. Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów.
 2. Przepisy Regulaminu stosuje się do studentów studiów: dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych, a także odbywających studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, zwanym dalej Uniwersytetem, w ramach programów wymiany studentów.
§ 2
 1. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
 2. Studenci składają ślubowanie według roty określonej w Statucie Uniwersytetu.
 3. Podpisany przez studenta akt ślubowania złożony zostaje w teczce osobowej studenta.
 4. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów; po ukończeniu studiów indeks pozostaje własnością studenta.
§ 3
Reprezentantem ogółu studentów są organy samorządu studenckiego. Zakres działania samorządu oraz jego organów określa odrębny regulamin
II. Organizacja studiów
§ 4
 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry - semestr zimowy i semestr letni.
 2. Rada wydziału może ustalić inną organizację zajęć na studiach zaocznych i wieczorowych.
 3. Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla całego Uniwersytetu określa rektor.
 4. Na studiach dziennych i wieczorowych w ramach organizacji roku akademickiego przewiduje się dni wolne w terminach ustawowo wolnych od pracy, a także wakacje w miesiącach letnich trwające nie krócej niż 8 tygodni.
 5. Dziekan - w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studenckiego - w uzasadnionych przypadkach może na studiach dziennych i wieczorowych wyznaczyć zajęcia także w soboty i niedziele oraz ustalić wakacje trwające krócej niż 8 tygodni.
§ 5
 1. Ogólną organizację roku akademickiego podaje do wiadomości odpowiednio: rektor dla całego Uniwersytetu, dziekan dla wydziału przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. W trakcie roku akademickiego rektor w skali Uniwersytetu w uzasadnionych przypadkach może ogłosić godziny wolne od zajęć lub dni rektorskie.
 3. Rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na ogłoszenie w skali wydziału godzin lub dni dziekańskich, odwołując w tym czasie zajęcia dydaktyczne na wszystkich lub niektórych kierunkach, lub latach studiów.
§ 6
Szczegółowy plan studiów i rozkład zajęć dziekan podaje do wiadomości co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru.
§ 7
 1. Dla studentów pierwszego roku dziekan wyznacza opiekuna spośród nauczycieli akademickich. Do jego obowiązków należy udzielanie studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniowanie na prośbę studenta lub na życzenie dziekana indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów.
 2. Na wniosek samorządu studenckiego powołani mogą być spośród nauczycieli akademickich opiekunowie wyższych lat studiów. Obowiązki opiekuna określa ust. 1.
 3. Na wniosek kierownika instytutu (katedry, kliniki, zakładu), przy którym działa koło naukowe, dziekan powołuje i odwołuje jego opiekuna.
§ 8
 1. Jeżeli na kierunku studiów istnieje kilka specjalności, student wybiera jedną z nich, w terminie wyznaczonym przez dziekana.
 2. Za zgodą dziekana student może podjąć studia na więcej niż jednej specjalności.
 3. Jeżeli względy organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na daną specjalność wszystkich chętnych, to o kolejności przyjęć decyduje dyrektor instytutu (kierownik katedry lub kierownik zakładu nie wchodzącego w skład instytutu ani katedry), biorąc pod uwagę uzdolnienia i zainteresowania studenta oraz osiągnięte dotychczas wyniki studiowania.
 4. Od decyzji wydanej przez dyrektora instytutu (kierownika katedry) służy odwołanie do dziekana. Przepis § 55 stosuje się odpowiednio.
 5. Przy wyborze pracowni lub seminarium dyplomowego, o przyjęciu do pracowni lub na seminarium decyduje prowadzący pracownię lub seminarium.
III. Indywidualny tok studiów
§ 9
 1. Wobec szczególnie uzdolnionych studentów dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnego toku studiów.
 2. W ramach indywidualnego toku studiów zapewnia się szczególną opiekę dydaktyczno - naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia poprzez ustalenie indywidualnych planów studiów i programów nauczania.
 3. Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo na zmianie profilu kształcenia, łączeniu dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych; studiowanie według indywidualnych planów studiów i programów nauczania może prowadzić do skrócenia okresu studiów.
 4. Szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala rada wydziału.
IV. Indywidualna organizacja studiów
§ 10
 1. Dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organizacji studiów w przypadku studenta znajdującego się w sytuacji uznanej przez dziekana za uzasadniającą podjęcie takiego trybu studiów.
 2. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w szczególności w stosunku do studentów, którzy:
  1. studiują na dwóch lub więcej kierunkach studiów,
  2. studiują wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach,
  3. uczestniczą w pracach badawczych,
  4. odbywają część studiów w uczelniach krajowych lub zagranicznych,
  5. wychowują dzieci,
  6. są niepełnosprawni.
 3. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planów studiów.
 4. Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.
V. Prawa i obowiązki studenta
§ 11
 1. Student ma prawo do:
  1. uzyskiwania w ramach zajęć objętych planem studiów rzetelnej i nowoczesnej wiedzy,
  2. rozwijania własnych zainteresowań naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uniwersytetu w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych Uniwersytetu,
  3. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie,
  4. korzystania z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu,
  5. uzyskiwania nagród i wyróżnień,
  6. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w miarę istniejących możliwości z urządzeń i środków Uniwersytetu,
  7. pomocy materialnej na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UMK,
  8. ochrony zdrowia i opieki lekarskiej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Student może ubiegać się o:
  1. przeniesienie do innej uczelni wyższej,
  2. przeniesienie na inny kierunek studiów, ze studiów dziennych na studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i odwrotnie,
  3. uczestnictwo w programach wymiany studentów na zasadach określonych w § 22,
  4. podjęcie studiów poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie kierunków lub dowolnych przedmiotów, także w różnych uczelniach wyższych na zasadach określonych w (18 i § 21,
  5. podjęcie studiów w trybie indywidualnego toku studiów lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w § 9 i 10.
 3. Student zobowiązany jest do:
  1. postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie,
  2. przestrzegania postanowień Regulaminu studiów,
  3. poszanowania mienia Uniwersytetu,
  4. niezwłocznego powiadomienia dziekanatu o zmianie nazwiska i adresu.
 4. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi lub przed sądem koleżeńskim na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
VI. Zmiana uczelni, kierunku studiów, systemu kształcenia
§ 12
 1. Student Uniwersytetu, który zamierza przenieść się na inną uczelnię wyższą zobowiązany jest:
  1. pisemnie zawiadomić o tym dziekana, nie później niż 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia, podając uczelnię wyższą, w której zamierza kontynuować studia,
  2. przedłożyć kartę obiegową,
  3. oddać legitymację studencką.
 2. W stosunku do studenta, który złożył zawiadomienie o przeniesieniu na inną uczelnię, dziekan podejmuje decyzję o terminie wstrzymania wypłacania stypendium.
§ 13
 1. Student innej uczelni wyższej po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet, o ile spełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w poprzedniej uczelni.
 2. Dziekan, podejmując decyzję o przyjęciu, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.
 3. W stosunku do studenta przeniesionego z innej uczelni przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 14
Zasady, o których mowa w § 13 ust. 1-2, stosuje się odpowiednio w razie przeniesienia studenta ze studiów dziennych na studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne lub odwrotnie.
§ 15
 1. Decyzję w sprawie przeniesienia studenta na inny kierunek studiów podejmuje dziekan wydziału przyjmującego, po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia właściwego dziekana o wypełnieniu wszystkich obowiązków na kierunku, z którego się przenosi. O wydaniu decyzji o przyjęciu dziekan zawiadamia niezwłocznie dziekana wydziału, na którym student dotychczas studiował.
 2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, dziekan może uzależnić od sprawdzenia wiadomości, predyspozycji lub uzdolnień studenta wymaganych na danym kierunku studiów.
 3. Sposób i zakres sprawdzenia wiadomości, predyspozycji lub uzdolnień ustala dziekan.
§ 16
Przyjęcie lub przeniesienie, o którym mowa w § 13-15, następuje po ustaleniu przez dziekana przyjmującego:
 1. przedmiotów, które uznaje za zaliczone na podstawie zdanych już poprzednio przez studenta egzaminów,
 2. przedmiotów, których zaliczenie niezbędne jest dla wyrównania różnic występujących w planach studiów i programach nauczania,
 3. terminów zaliczenia różnic programowych.
§ 17
 1. Nie można przyjąć studenta z innej uczelni wyższej, jak również przenieść na inny kierunek studiów oraz przenieść ze studiów dziennych na zaoczne, wieczorowe lub eksternistyczne i odwrotnie, jeżeli:
  1. nie zaliczył pierwszego roku,
  2. jest zawieszony w prawach studenta,
  3. toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
 2. Jeśli student powtarzał semestr lub rok przed zmianą uczelni wyższej lub kierunku, okoliczności te uwzględnia się, z punktu widzenia regulacji niniejszego Regulaminu, tak jakby nastąpiły one podczas studiowania na Uniwersytecie lub na kierunku, na który przeniósł się student.
§ 18
 1. Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolne kierunki prowadzone na Uniwersytecie lub na innej uczelni wyższej, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na dodatkowy kierunek studiów podejmuje dziekan wydziału, na którym student zamierza podjąć studia dodatkowe.
 3. Jeżeli kierunek prowadzony jest na innym wydziale lub w innej uczelni wyższej do podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 2, wymagana jest opinia dziekana wydziału na, którym student studiuje kierunek podstawowy.
 4. Rada wydziału może określić limity przyjęć na studia dodatkowe, a także uzależnić przyjęcie na studia dodatkowe od zakwalifikowania studenta na dany kierunek studiów w drodze postępowania rekrutacyjnego.
 5. Dziekan wydziału, na którym student zamierza podjąć studia dodatkowe, wyrażając zgodę na przyjęcie, określa rok studiów na którym student rozpoczyna studia dodatkowe, plan studiów i program nauczania na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.
 6. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku lub semestru na dodatkowym kierunku, dziekan podejmuje decyzje o skreśleniu z listy studentów tego kierunku.
 7. Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom studiującym na dodatkowym kierunku studiów określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UMK.
§ 19
 1. Absolwent uczelni wyższej może ubiegać się o przyjęcie na studia na drugi rok lub wyższe lata.
 2. Rada wydziału określa wymagania, jakie powinien spełniać absolwent ubiegający się o przyjęcie na studia w trybie określonym w ust. 1.
 3. Dziekan wydziału przyjmującego absolwenta określa rok studiów, na który może być przyjęty absolwent, oraz termin i sposób uzupełnienia zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.
 4. Przyjęcie absolwenta może nastąpić z początkiem roku lub semestru przy zachowaniu zasad określonych w § 2.
 5. Przepisy ust 1-4 nie mają zastosowania do przyjęcia na studia prowadzone w Collegium Medicum.
§ 20
Dziekan może odmówić przyjęcia lub przeniesienia, o którym mowa w § 13-15 oraz § 18-19, jeżeli względy organizacyjne na to nie pozwalają.
§ 21
 1. Student może poza kierunkiem podstawowym za zgodą swojego dziekana studiować dodatkowe przedmioty na innym kierunku studiów na Uniwersytecie lub na innej uczelni wyższej.
 2. Dziekan wydziału, na którym student zamierza takie przedmioty studiować, może nie wyrazić zgody, jeżeli względy organizacyjne na to nie pozwalają.
§ 22
 1. Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów za zgodą dziekana może studiować przez okres semestru lub roku akademickiego wybrane przedmioty na swoim kierunku lub kierunku pokrewnym w innej uczelni wyższej w ramach programów wymiany studentów.
 2. Dziekan zatwierdza indywidualny plan studiów i program nauczania, który będzie realizowany w innej uczelni, oraz określa warunki, terminy i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.
 3. Zaliczenie zajęć objętych indywidualnym planem studiów i programem nauczania oraz wyniki uzyskane w innej uczelni wyższej traktuje się na równi z zaliczeniem i wynikami uzyskanymi w Uniwersytecie.
VII. Zaliczenie roku (semestru)
§ 23
 1. Rada wydziału w ramach planu studiów określa zajęcia, w których udział jest obowiązkowy, jak również sposób ich zaliczenia.
 2. Wykłady lub inne zajęcia mogą kończyć się egzaminem lub zaliczeniem. Egzamin z każdego przedmiotu przewidzianego w planie studiów odbywa się oddzielnie i podlega osobnej ocenie.
 3. Rada wydziału może ustalić, że zaliczenie zajęć dokonywane jest wraz z oceną i uwzględnia się je przy obliczaniu średniej ocen przewidzianej w § 54 ust. 3 pkt a).
 4. Udział w wykładach, które kończą się egzaminem, nie jest obowiązkowy i nie podlega kontroli.
 5. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności mogą być prowadzone w języku obcym na zasadach określonych przez radę wydziału.
 6. Rada wydziału może uchwalić zasady studiowania w ramach systemu punktowego ECTS. W tym przypadku rada wydziału ustala wartość liczbową określającą nakład pracy, jaką zobowiązany jest wykonać student, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie 30 punktów, a roku akademickiego 60 punktów z zastrzeżeniem § 26 ust 5. System punktowy może prowadzić do skrócenia czasu studiów.
§ 24
 1. Rada Wydziału może wprowadzić obowiązek ustalania przez kierowników instytutów (katedr , klinik, zakładów) regulaminów dydaktycznych, które w szczególności określają:
  • formę i warunki zaliczenia przedmiotu;
  • formę egzaminu z danego przedmiotu;
  • warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych;
  • terminy dostarczenia opracowań, sprawozdań, itp.;
  • terminy i formy kolokwiów;
  • szczegółowe przepisy bhp.
 2. Przed rozpoczęciem roku akademickiego dziekan zatwierdza regulamin dydaktyczny po uzyskaniu opinii organu wydziałowego samorządu studenckiego.
§ 25
Prowadzący zajęcia, w których udział jest obowiązkowy, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w tych zajęciach i udzielić mu ich zaliczenia. Ustala także sposób i termin wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach.
§ 26
 1. Rada wydziału określa okres zaliczeniowy, którym jest semestr lub rok akademicki.
 2. Jeżeli okresem zaliczeniowym jest rok akademicki, ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć objętych planem studiów i składania wszystkich egzaminów, bez względu na fakt, do ilu egzaminów student do tej pory przystąpił, upływa w dniu 20 września.
 3. Jeżeli okresem zaliczeniowym jest semestr, ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć objętych planem studiów i składania wszystkich egzaminów w semestrze zimowym upływa 15 marca, a w semestrze letnim - 20 września.
 4. Rada wydziału, w przypadku studiów zaocznych i eksternistycznych, może określić krótsze terminy niż te, o których mowa w ust. 2 i 3.
 5. Warunkiem zaliczenia roku lub semestru jest uzyskanie zaliczenia zajęć objętych planem studiów i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów kończących się egzaminem w danym roku lub semestrze.
 6. W przypadku studentów, wobec których zastosowano indywidualny tok studiów oraz studentów, którzy odbyli studia, o których mowa w § 22, warunkiem zaliczenia roku lub semestru jest uzyskanie zaliczenia zajęć i zdanie wszystkich egzaminów objętych indywidualnym planem studiów i programem nauczania.
 7. Jeżeli według uchwalonego przez radę wydziału systemu punktowego podstawą zaliczenia roku lub semestru jest uzyskanie określonej liczby punktów, zaliczenie następuje po uzyskaniu ustalonego limitu punktów zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 6.
 8. Student ma obowiązek złożyć indeks i kartę egzaminacyjną w dziekanacie w terminach określonych w ust. 2 i 3.
§ 27
 1. Zaliczenia zajęć obowiązkowych, o których mowa w § 23 ust. 1 i 2, dokonuje prowadzący te zajęcia na podstawie obecności, oceny aktywności studenta oraz uzyskanych przez niego ocen, między innymi z prac kontrolnych, bieżących sprawdzianów, kolokwiów, referatów, ćwiczeń laboratoryjnych.
 2. Prowadzący zajęcia jest obowiązany podać - na początku semestru - do wiadomości studentów warunki uzyskania zaliczenia zajęć. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, egzaminator podaje zakres i formę egzaminu.
 3. Na wniosek studenta uczestniczącego w pracach badawczych, zaopiniowany przez kierującego tymi pracami bądź opiekuna koła naukowego, prowadzący zajęcia z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca badawcza, może zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach i zaliczyć te zajęcia na podstawie wykonanych prac badawczych.
§ 28
 1. Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej powoływanej przez rektora.
 2. Na wniosek studenta uczestniczącego czynnie w zajęciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i dokonać ich zaliczenia.
§ 29
 1. Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć obowiązkowych, o których mowa w § 23 ust. 1 i 2, ma prawo w ciągu 7 dni zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej te zajęcia z umotywowanym wnioskiem o sprawdzenie uzyskanych wyników.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej albo powołana przez niego komisja podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zaliczenia zajęć obowiązkowych po sprawdzeniu, czy student spełnił wymagania niezbędne do uzyskania zaliczenia.
§ 30
Decyzje w sprawie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich, wynikających z planów studiów, podejmuje dziekan (dyrektor instytutu kierunkowego) lub upoważniony przez dziekana opiekun praktyk, który może:
 1. zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu,
 2. uznać za odbycie praktyki udział studenta w pracach badawczych lub w pracach obozu naukowego, jeżeli prace te odpowiadają wymogom określonym w programie studiów dla danej praktyki,
 3. zwolnić studenta z odbywania określonej praktyki, zaliczając na poczet praktyki wykonywaną przez studenta pracę, jeżeli jej charakter spełnia wymogi przewidziane w programie praktyki,
 4. zezwolić studentowi na odbycie praktyki w innym terminie, jeżeli niezaliczenie praktyki nie koliduje z możliwością kontynuowania studiów.
 5. odwołać studenta z praktyki w razie naruszenia przez niego regulaminu pracy zakładu, w którym odbywa praktykę,
 6. nie zaliczyć praktyki, jeżeli student nie spełnił ustalonych warunków jej odbywania.
§ 31
 1. Zaliczenie zajęć stwierdza się wpisem do indeksu, karty egzaminacyjnej a w przypadku egzaminu także do protokołu egzaminacyjnego.
 2. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1 i 2 warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia zajęć z tego przedmiotu.
 3. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z zajęć obowiązkowych nie kończących się egzaminem w danym roku lub semestrze, może zostać dopuszczony do egzaminów z pozostałych przedmiotów. Brakujące zaliczenia student jest zobowiązany uzyskać odpowiednio w terminach, o których mowa w § 26 ust. 2 i 3 oraz w trybie określonym w § 32.
§ 32
 1. Student obowiązany jest do składania egzaminów w terminach uzgodnionych z egzaminatorami, zatwierdzonych i podanych do wiadomości przez dziekana co najmniej na 14 dni przed terminem zakończenia zajęć w danym roku lub semestrze, określonym w ogólnej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 5 ust. 1.
 2. Jeżeli dany wykład prowadzony jest przez kilku nauczycieli akademickich, student przystępuje do egzaminu u jednego z nich, według własnego wyboru, o ile umożliwiają to względy organizacyjne. Wybór powinien nastąpić najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.
 3. Na wniosek studenta, który nie przystąpił do egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 1, dziekan może przywrócić termin, jeżeli student uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.
 4. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.
 5. Przywrócenie terminu nie może naruszać postanowień § 26 ust. 2 i 3.
 6. Student, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie i termin nie został mu przywrócony, traci termin egzaminu.
§ 33
 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.
 2. Egzaminy poprawkowe odbywają się w terminach określonych w § 26 ust. 2 i 3.
§ 34
 1. Na wniosek studenta złożony niezwłocznie po niezdaniu egzaminu, w którym zgłasza on uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności przebiegu egzaminu, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny, który powinien się odbyć w najbliższym możliwym terminie od daty złożenia wniosku.
 2. Dla przeprowadzenia takiego egzaminu dziekan powołuje komisję. Egzaminatorem w tej komisji jest drugi specjalista z przedmiotu, z którego egzamin zarządzono, a jeśli nie jest to możliwe specjalista z dyscypliny pokrewnej. W egzaminie takim na wniosek studenta uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel samorządu studenckiego.
 3. W przypadku zdania egzaminu komisyjnego unieważnia się poprzedni wynik egzaminu.
§ 35
 1. Egzaminy i zaliczenia kończące się wystawieniem oceny oceniane są wyłącznie w następującej skali ocen:
  • bardzo dobry (5),
  • dobry plus (4,5),
  • dobry (4),
  • dostateczny plus (3,5),
  • dostateczny (3),
  • niedostateczny (2).
 2. Uzyskanie oceny niedostatecznej oznacza niezdanie egzaminu bądź nie uzyskanie zaliczenia
 3. Dla podkreślenia szczególnie głębokiej wiedzy studenta, zaliczający przedmiot może wpisać słownie zamiast oceny "bardzo dobry" ocenę "celujący" (5).
§ 36
 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku lub semestru, dziekan podejmuje decyzję o:
  1. skreśleniu z listy studentów albo
  2. na wniosek studenta złożony w terminie 14 dni od upływu terminu zaliczenia semestru lub roku:
   1. zezwoleniu na powtarzanie roku lub semestru,
   2. zezwoleniu na warunkowe wpisanie na wyższy semestr lub rok studiów.
 2. Dany rok (semestr) studiów można powtarzać nie więcej niż dwa razy, przy czym powtarzanie na I roku możliwe jest tylko jeden raz.
 3. Student, który wpisany został warunkowo na wyższy semestr lub rok studiów, zobowiązany jest zdać egzaminy i uzyskać zaliczenia z zaległych przedmiotów w terminie wyznaczonym przez dziekana.
 4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ustępie 3, stosuje się odpowiednio ust.1 lit. a) i lit. b pkt 1).
§ 37
Student, który powtarza rok lub semestr, traci prawo do otrzymywania ze strony Uniwersytetu pomocy materialnej poza przypadkami określonymi w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UMK.
VIII. Opłaty za studia
§ 38
 1. Student powtarzający rok lub semestr na studiach dziennych wnosi opłatę za zajęcia dydaktyczne za semestr lub rok, który powtarza. Na studiach zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych student wnosi opłatę za każdy semestr.
 2. Student wpisany warunkowo na wyższy semestr lub rok wnosi opłatę za zaległy egzamin (zaliczenie).
 3. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za egzaminy (zaliczenia), a także zasady uiszczania tych opłat, określa rektor w drodze zarządzenia.
 4. W uzasadnionych przypadkach rektor może na wniosek studenta zwolnić go z opłaty za zajęcia dydaktyczne lub egzamin (zaliczenie). Zasady i tryb tych zwolnień określa w zarządzeniu rektor.
 5. Studenta, który w terminie określonym zarządzeniem rektora nie uiścił opłat, o których mowa w ust 1 lub 2, dziekan pisemnie wzywa do uiszczenia zaległej opłaty w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania.
 6. Nieuiszczenie opłaty za zajęcia dydaktyczne lub egzamin (zaliczenie) powoduje skreślenie z listy studentów.
IX. Wznowienie studiów
§ 39
 1. Ponowne przyjęcie na studia osoby skreślonej z listy studentów na roku pierwszym następuje na ogólnie obowiązujących zasadach rekrutacji na studia wyższe.
 2. Student, który został skreślony z listy studentów na roku drugim lub wyższym, może za zgodą dziekana wznowić studia na roku lub semestrze następującym po roku lub semestrze, który przed skreśleniem zaliczył.
 3. Studia można wznawiać nie więcej niż trzy razy, a w przypadku kierunków prowadzonych na wydziałach Collegium Medicum - jeden raz. Wznowienie jest możliwe od początku roku akademickiego lub semestru. Wznowienie jest niedopuszczalne jeśli od daty skreślenia upłynęło więcej niż 5 lat od dnia, w którym stała się prawomocna decyzja o skreśleniu z listy studentów.
 4. Dziekan może zarządzić wznowienie studiów na roku lub semestrze niższym niż wynikałoby to z ust. 2 lub zobowiązać do uzupełnienia różnic programowych, jeśli uzna, że od momentu skreślenia nastąpiły zmiany w planach studiów i programach nauczania lub postęp wiedzy w danej dziedzinie zdezaktualizował zasób wiadomości, które student uzyskał poprzednio. W tym przypadku stosuje się przepisy § 15 ust. 2 i 3 oraz § 37, przy czym dziekan określa przedmioty, które uznaje za zaliczone.
 5. Do wznowienia studiów, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy § 38.
§ 40
Studenta, który powtarza rok lub semestr studiów albo wznawia studia, nie obowiązuje uzyskanie zaliczeń przedmiotów, z których zaliczenia poprzednio już uzyskał oraz składanie egzaminów, które poprzednio już zdał, chyba że zastosowano przepis § 39 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
X. Urlopy
§ 41
 1. Studentowi może być udzielony urlop:
  • krótkoterminowy,
  • roczny.
 2. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
 3. Udzielenie urlopu może uzasadniać przedłużenie terminu planowego ukończenia studiów.
 4. Student powracający na studia po ukończeniu urlopu nie może być traktowany z punktu widzenia przepisów Regulaminu jako powtarzający rok.
 5. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru lub roku studiów.
§ 42
 1. Dziekan może udzielić urlopu na umotywowany wniosek studenta.
 2. W przypadku choroby podstawą do udzielenia urlopu jest orzeczenie komisji lekarskiej powołanej przez rektora.
 3. Orzeczenie powinno wskazywać dzień, od którego wystąpiły okoliczności uzasadniające udzielenie urlopu.
 4. Student powinien wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny lub wystąpieniu okoliczności uzasadniających udzielenie urlopu.
 5. Dziekan może udzielić urlopu od dnia złożenia wniosku albo od dnia zaistnienia przyczyny lub wystąpienia okoliczności uzasadniających udzielenie urlopu.
 6. W okresie studiów student może uzyskać urlop roczny najwyżej dwa razy, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego.
§ 43
 1. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej.
 2. Student na umotywowany wniosek może otrzymać pomoc materialną w okresie urlopu w przypadkach określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UMK.
§ 44
 1. Za zgodą dziekana student może w trakcie urlopu brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów.
 2. Jeżeli do momentu wystąpienia o urlop student przystąpił już do określonych egzaminów, ich wynik uwzględnia się po powrocie studenta z urlopu.
XI. Stypendia, nagrody i wyróżnienia
§ 45
 1. Studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe może być przyznane stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.
 2. Studentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów w terminie określonym w niniejszym Regulaminie może być przyznane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.
 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
 4. Szczególną formą wyróżnienia jest przyznanie w danym roku akademickim tytułu:
  1. najlepszego absolwenta:
   • wydziału,
   • Uniwersytetu,
  2. najlepszego studenta:
   • wydziału,
   • Uniwersytetu,
  3. najlepszego sportowca:
   • wydziału,
   • Uniwersytetu.
 5. Zasady i tryb przyznawania tytułów, o których mowa w ust. 4, określa rektor w drodze zarządzenia, które wymaga zatwierdzenia przez senat.
 6. Rada wydziału może ustalić inne formy wyróżnień studentów danego wydziału. Jeśli wyróżnienie takie łączy się z nagrodą pieniężną, wydziały pokrywają ją ze środków własnych.
 7. Rektor może przyznać studentowi nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcia organizacyjne.
XII. Praca dyplomowa
§ 46
 1. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej)w terminie uzgodnionym z opiekunem pracy, jednak nie później niż 10 dni przed zakończeniem danego semestru lub roku.
 2. Na wniosek studenta lub opiekuna pracy dyplomowej dziekan może przesunąć termin jej złożenia o jeden miesiąc.
 3. W przypadku dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie złożenia pracy, dziekan wyznacza osobę przejmującą obowiązek kierowania pracą. Zmiana taka może być podstawą do przesunięcia terminu złożenia pracy przewidzianego w ust. 2.
 4. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin planowego ukończenia studiów.
§ 47
 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego. Praca dyplomowa na kierunkach artystycznych, składająca się z części praktycznej i teoretycznej, jest wykonywana pod kierunkiem dwóch nauczycieli akademickich.
 2. Uprawnienia do kierowania przygotowaniem pracy dyplomowej posiada nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego albo z uprawnieniami kwalifikacyjnymi II stopnia w dziedzinie artystycznej. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora.
 3. Jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają, studentowi przysługuje swobodny wybór osoby (osób), pod kierunkiem której pragnie wykonać pracę dyplomową. Przepis § 8 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 4. Wybór, o którym mowa w ust. 3, musi nastąpić nie później niż w terminie rozpoczęcia zgodnie z planem studiów na danym kierunku tzw. seminarium dyplomowego, tam zaś, gdzie seminaria takie nie są przewidziane - nie później niż do rozpoczęcia przedostatniego semestru studiów.
 5. Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę osoby kierującej pracą dyplomową.
§ 48
 1. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe lub artystyczne studenta.
 2. Za zgodą dziekana wyrażoną na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna pracy dyplomowej, praca może być napisana w języku obcym.
§ 49
 1. Ocenę pracy dyplomowej i opinię o pracy przedstawia kierujący pracą.
 2. Ocenę i opinię o pracy dyplomowej przedstawia również recenzent, a w przypadku pracy składającej się z części praktycznej i teoretycznej - recenzenci, powołani przez dziekana, z grona specjalistów w danej dziedzinie, zatrudnionych w Uniwersytecie, jak również poza nim, posiadających tytuł naukowy albo stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia kwalifikacyjne II stopnia w dziedzinie artystycznej.
 3. Dziekan może powołać na recenzenta także nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, jeśli specjalizuje się on w tematyce będącej przedmiotem pracy dyplomowej.
 4. Jeżeli oceny, o których mowa w ust. 1 i 2 są negatywne, dziekan na wniosek studenta złożony w ciągu 14 dni od daty otrzymania lub ogłoszenia wyników kieruje go na powtarzanie roku lub semestru, a w przypadku niezłożenia takiego wniosku skreśla go z listy studentów.
 5. W przypadku, gdy jedna z ocen pracy dyplomowej jest negatywna (ust 1-2), dziekan powołuje kolejnego recenzenta z grona osób uprawnionych.
 6. Jeżeli kolejny recenzent oceni pracę negatywnie, stosuje się odpowiednio przepis ust. 4.
§ 50
W stosunku do studenta, który uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy objęte planem studiów oraz zaliczył przewidziane w tym planie praktyki, a nie złożył w terminie przewidzianym w § 46 pracy dyplomowej ma zastosowanie § 36 ust. 1 lit a oraz lit b pkt 1).
XIII. Egzamin dyplomowy
§ 51
 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  1. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów,
  2. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej; w przypadku pracy składającej się z części praktycznej i teoretycznej - uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z każdej z tych części.
 2. W przypadku studiowania według indywidualnego toku studiów, a także w innych uzasadnionych przypadkach, dziekan może w stosunku do studenta, który spełnia warunki określone w ust. 1, wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu dyplomowego przed upływem planowanego terminu ukończenia studiów.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
 4. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się nie później niż przed upływem miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
§ 52
 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny określone w § 35 ust. 1.
 2. Za zgodą dziekana wyrażoną na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w języku obcym.
§ 53
 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o:
  1. zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku lub semestru, jeżeli student złoży wniosek o takie zezwolenie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu dyplomowego,
  2. skreśleniu z listy studentów.
 3. Przy wznowieniu studiów przez osobę skreśloną z listy studentów mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 39 ust. 2-5.
 4. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie semestru od daty wznowienia studiów.
XIV. Ukończenie studiów
§ 54
 1. Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Na kierunku lekarskim ukończenie studiów następuje po zaliczeniu wszystkich zajęć i zdaniu wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów.
 2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny wg zasady określonej w ust. 5
 3. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  1. średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, o których mowa w § 23 ust 1-3 oraz w § 21 ust 1;
  2. ocena pracy dyplomowej (z wyłączeniem kierunku lekarskiego);
  3. ocena z egzaminu dyplomowego (z wyłączeniem kierunku lekarskiego).
 4. Ostateczny wynik studiów na kierunkach kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym stanowi suma:
  1. 0,6 średniej, o której mowa w ust 3 pkt. a),
  2. 0,2 oceny pracy dyplomowej,
  3. 0,2 oceny egzaminu dyplomowego.
  Na kierunku lekarskim ostatecznym wynikiem studiów jest średnia, o której mowa w ust 3 pkt. a).
 5. Ostateczny wynik studiów, wyrównuje się do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
 6. do 3,49 - dostateczny,
  3,50 do 3,83 - dostateczny plus,
  3,84 do 4,16 - dobry,
  4,17 do 4,50 - dobry plus,
  powyżej 4,50 - bardzo dobry.

 7. Wyrównanie do pełnej oceny, o której mowa w ust.5, dotyczy tylko wpisu do dyplomu.
 8. Komisja egzaminacyjna po egzaminie dyplomowym może podwyższyć o 0,5 stopnia ocenę, o której mowa w ust. 5, jeżeli student z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre oraz w ciągu ostatnich dwóch lat studiów, a w przypadku studiów magisterskich uzupełniających - w ostatnim roku studiów, uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0.
XV. Przepisy końcowe
§ 55
Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji studentowi, za pośrednictwem dziekana, który wydał decyzję. Rektor uchyla decyzję dziekana niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem Uniwersytetu lub Regulaminem studiów.
§ 56
Traci moc dotychczasowy Regulamin Studiów UMK uchwalony przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 29 kwietnia 2003 r.
§ 57
Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2005/2006.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt