Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 38

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "komparatystyka literacko-kulturowa" na Wydziale Filologicznym

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz.1445, z późn.zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Na Wydziale Filologicznym tworzy się kierunek studiów o nazwie "komparatystyka literacko-kulturowa".
§ 2
  1. Na kierunku, o którym mowa w § 1, od roku akademickiego 2013/2014 prowadzone będą stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  2. Studia, o których mowa w ust. 1 są prowadzone według programu studiów realizującego efekty kształcenia określone przez Senat UMK.
  3. Absolwenci studiów, o których mowa w ust. 1 uzyskują tytuł zawodowy licencjata.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Filologicznego - studia stacjonarne pierwszego stopnia dopisuje się pozycję:
"07 51 02 91 00 - kierunek: komparatystyka literacko-kulturowa".
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 marca 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt