Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 37

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 19 lit. d Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zmienionej uchwałą Nr 53 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr 27 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:
  1. W § 1 pkt 6 dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu:
    "4) pedagogika sportu i rekreacji ruchowej" - zawarte w załączniku* nr 6.4. do niniejszej uchwały,"
  2. W § 1 pkt 8 dodaje się podpunkt 5) w brzmieniu:
    "5) studia menedżersko-finansowe - zawarte w załączniku* nr 8.4. do niniejszej uchwały."
  3. Załącznik nr 3.5. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 1 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik nr 6.4. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 2 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik nr 8.4. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 3 do niniejszej uchwały.
  6. Załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 marca 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Załączniki do uchwały nr 37 Senatu UMK z dnia 26 marca 2013 r. nie zostały opublikowane i znajdują się w Archiwum UMK, Dziale Kształcenia oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt