COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 24 kwietnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 37

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę nr 46 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 19 lit. f Statutu UMK z dnia
30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W załączniku do uchwały nr 46 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013, wprowadza się następujące zmiany:
 1. W rozdziale "Zasady i przebieg postępowania kwalifikacyjnego" dodaje się § 5a w brzmieniu:"W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja egzaminacyjna może, na wniosek osoby niepełnosprawnej, zastosować inny niż ustalony tryb postępowania, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danej dyscypliny w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie."

 2. W części dotyczącej Wydziału Sztuk Pięknych dodaje się zapis w brzmieniu:

  STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE*
  Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Sztuk Pięknych,
  ul. Sienkiewicza 30/32 (pokój nr 107),
  87-100 Toruń
  Telefon kontaktowy (0 56) 611-38-00
  * Nabór zostanie przeprowadzony, jeżeli Wydział uzyska uprawnienia do prowadzenia studiów

  W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę cztery elementy. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

  Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba punktów
  1 Koncepcja rozprawy doktorskiej oraz rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 60
  2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10
  3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe i artystyczne 20
  4 Ostateczny wynik studiów 10
    Ogółem 100

  Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje pytania związane z zainteresowaniami i dotychczasową aktywnością naukową kandydata w ramach dyscypliny Nauki o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki badawczej ujętej w koncepcji rozprawy doktorskiej.

  Dodatkowe kwalifikacje: za udokumentowaną znajomość języków obcych kandydat może uzyskać 4 punkty, za studia w ramach programów wymiany uniwersyteckiej, stypendia - 4 punkty, za studia na drugim kierunku - 2 punkty.
  Udokumentowane osiągnięcia naukowe są oceniane całościowo, jednakże komisja bierze pod uwagę ich rangę i wartość merytoryczną i ocenia je następująco: za udział w sesjach i konferencjach naukowych międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych - z wystąpieniami - 10 punktów, za publikacje naukowe i popularnonaukowe - 5 punktów, za tytuł najlepszego studenta Uczelni lub Wydziału, nagrody uczelniane za osiągnięcia naukowe, aktywną działalność w kołach naukowych itp. - 5 punktów.

  Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK z 2007 r. (z późn. zm.) i przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik 4,5 § 8 punktów, za wynik 5 - 10 punktów. W granicach 4,5 - 5 punkty przyznawane będą proporcjonalnie. Wynik poniżej 4,5 nie jest punktowany.

  Na studia może zostać przyjęta osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska minimum 80 punktów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2012 r.


Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt