Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 36

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

Na podstawie § 76 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowi Statut UMK oraz Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej UMK.
 2. Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.
§ 2
 1. Zbiory biblioteczne udostępnia się w Bibliotece Głównej UMK oraz w pozostałych bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego UMK.
 2. Biblioteka Uniwersytecka udostępnia swe zbiory:
  1. na miejscu w czytelniach,
  2. przez wypożyczanie indywidualne,
  3. przez wypożyczanie międzybiblioteczne innym bibliotekom,
  4. poprzez sieć komputerową w przypadku zbiorów elektronicznych.
§ 3
Biblioteka Uniwersytecka udostępnia na miejscu zbiory innych bibliotek krajowych i zagranicznych, sprowadzone za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej.
§ 4
Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Medycznej, Biblioteki Humanistycznej, Biblioteki Przyrodniczej, bibliotek wydziałowych i instytutowych UMK określa dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w porozumieniu odpowiednio z prorektorem UMK ds. Collegium Medicum, dziekanami i dyrektorami instytutów, w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej.
§ 5
Obiekty wchodzące w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego udostępnia się w pierwszej kolejności w postaci kopii cyfrowej.
§ 6
Biblioteka Uniwersytecka może pobierać opłaty za niektóre prace zlecone i usługi. Zakres tych prac oraz cennik usług ustala dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, a zatwierdza rektor.
§ 7
Czytelnicy korzystający z wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej mogą być obciążeni kosztami usługi.
§ 8
Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki Uniwersyteckiej mają:
 1. pracownicy, w tym pracownicy uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej, emerytowani pracownicy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych UMK, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego UMK,
 2. uczestnicy kursów dokształcających oraz seminariów doktoranckich na UMK, po przedstawieniu potwierdzenia uczestnictwa,
 3. nauczyciele akademiccy i studenci innych szkół wyższych w Toruniu i regionie - jeżeli instytucje te posiadają stosowne umowy z UMK,
 4. kwalifikowani użytkownicy Regionalnego Centrum Informacji Medycznej w ramach zakresu działania Centrum,
 5. pracownicy naukowi PAN i innych placówek naukowo-badawczych w Toruniu, po podpisaniu stosownych umów z UMK,
 6. absolwenci UMK, na zasadach określonych w programie "Absolwent UMK",
 7. inne osoby, mające co najmniej 18 lat, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Udostępnianie na miejscu

§ 9
 1. Zbiory na miejscu udostępniane są w czytelniach Biblioteki Głównej, Biblioteki Medycznej, Biblioteki Humanistycznej, Biblioteki Przyrodniczej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych.
 2. Do korzystania ze zbiorów w czytelniach uprawnieni są wszyscy zainteresowani na podstawie aktualnej karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej lub biletu jednodniowego.
§ 10
 1. Po wejściu do czytelni należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza dokument uprawniający do korzystania ze zbiorów.
 2. We wszystkich czytelniach można korzystać z księgozbiorów podręcznych.
 3. W Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej można korzystać książek i czasopism zgromadzonych w magazynach zamkniętych, w tym również zastrzeżonych do korzystania na miejscu, oraz w kolekcjach wolnego dostępu.
 4. Z zasobów elektronicznych, do których UMK nabył licencje, można korzystać na wszystkich stanowiskach komputerowych pracujących w sieci UMK. Uprawnieni użytkownicy mogą korzystać z tych zasobów również zdalnie, spoza sieci UMK.
§ 11
Dzieł przeznaczonych do korzystania na miejscu nie wolno wynosić poza obręb bibliotek. W uzasadnionych wypadkach zgodę na korzystanie z dzieł poza obrębem bibliotek wydaje kierownik odpowiedniej jednostki organizacyjnej, a w przypadku jego nieobecności upoważniona osoba.
§ 12
Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej i ochrony budynku, w uzasadnionych wypadkach, uprawnieni są do kontrolowania osób opuszczających czytelnie.
§ 13
 1. Wykonywanie i zamawianie kopii przez czytelnika jest możliwe zgodnie z przepisami prawa autorskiego o dozwolonym użytku osobistym i edukacyjnym.
 2. Dyżurny bibliotekarz, udostępniając czytelnikowi materiały zamówione z magazynów, określa dokumenty cenne i wydaje zgodę na ich kopiowanie. Dyżurny bibliotekarz określa także możliwość kopiowania dokumentów uszkodzonych.

III. Wypożyczanie z Biblioteki Uniwersyteckiej

§ 14
 1. Prawo do wypożyczania książek poza Bibliotekę Uniwersytecką mają osoby wymienione w § 8 niniejszego regulaminu. Osoby wymienione w § 8 pkt 7 mogą wypożyczać książki dodatkowo po wpłaceniu kaucji pieniężnej, której wysokość określona jest w cenniku. Zwrot kaucji następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej.
 2. Do wypożyczania na zewnątrz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej uprawnia karta biblioteczna. Przez kartę biblioteczną rozumie się także elektroniczną legitymację studencka i pracowniczą.
 3. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
 4. O utracie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić bibliotekę; straty powstałe na skutek zaniedbania tego obowiązku obciążają właściciela karty.
 5. Za wystawianie duplikatu karty bibliotecznej może być pobrana opłata.
 6. Rozliczenie i zamknięcie konta bibliotecznego pracowników i studentów jest odnotowywane w karcie obiegowej wydanej przez właściwe jednostki.
§ 15
Liczba dzieł wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi w całym systemie biblioteczno-informacyjnym UMK wynosi:
 1. nauczyciele akademiccy UMK, bibliotekarze systemu biblioteczno-informacyjnego - 50 wol. (w tym w BG lub BM 30 wol.).
 2. studenci studiów doktoranckich - 30 wol.,
 3. studenci UMK, słuchacze studiów podyplomowych - 15 wol.
 4. uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego i studenci uczelni, z którymi UMK podpisał porozumienie o wypożyczaniu - 5 wol.
 5. inni pracownicy UMK oraz pracownicy uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej - 10 wol.
 6. emerytowani pracownicy UMK, pracownicy naukowi PAN i innych placówek naukowo-badawczych w Toruniu, nauczyciele Gimnazjum i Liceum Akademickiego - 10 wol.
 7. absolwenci UMK - 3 wol.
 8. czytelnicy wymienieni w § 8 pkt 7 - do 5 wol.
 9. czytelnicy wymienieni w § 8 pkt 4 - do 3 wol. (tylko w Bibliotece Medycznej).
§ 16
System biblioteczno-informacyjny umożliwia wypożyczanie dzieł na okres:
 1. nauczyciele akademiccy UMK, bibliotekarze systemu biblioteczno-informacyjnego - 12 miesięcy,
 2. doktoranci, emerytowani pracownicy UMK, pracownicy naukowi PAN i innych placówek naukowo-badawczych w Toruniu, nauczyciele Gimnazjum i Liceum Akademickiego - 3 miesiące,
 3. studenci UMK, słuchacze studiów podyplomowych, studenci uczelni, z którymi UMK podpisał porozumienie o wypożyczaniu, absolwenci UMK, uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego, inni pracownicy UMK oraz pracownicy zakładów opieki zdrowotnej UMK, czytelnicy wymienieni w § 8 ust. 7, czytelnicy wymienieni § 8 pkt 4 - 30 dni.
§ 17
 1. Poza Bibliotekę Uniwersytecką nie wypożycza się dzieł wydanych przed 1960 r., zasada ta nie dotyczy materiałów dydaktycznych, z odpowiednio zaznaczonym statusem. Pracownicy naukowi UMK mogą wypożyczać książki wydane po 1918 r. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w uzasadnionych przypadkach może złagodzić lub zaostrzyć ten zakaz.
 2. Poza drukami wymienionymi w ust. 1, nie wypożycza się:
  1. kolekcji znajdujących się w Oddziale Zbiorów Specjalnych,
  2. dzieł przeznaczonych do korzystania na miejscu,
  3. dzieł powierzonych bibliotece jako depozyt,
  4. wydawnictw ciągłych (gazet, czasopism),
  5. oryginałów dzieł zmikrofilmowanych i zdigitalizowanych
  6. dzieł sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  7. dzieł w złym stanie zachowania,
  8. innych materiałów wchodzących w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego,
§ 18
 1. W obrębie systemu biblioteczno-informacyjnego UMK dopuszczalne jest wypożyczanie zbiorów do innych jednostek. Wypożyczone zbiory udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelniach.
 2. Inne jednostki organizacyjne UMK mogą wypożyczać zbiory Biblioteki Głównej i Biblioteki Medycznej za zgodą dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej lub zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej.
 3. Za stan zachowania i zwrot wypożyczonych dzieł odpowiada kierownik jednostki wypożyczającej.
§ 19
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, a w odniesieniu do swoich zbiorów: zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej oraz kierownicy bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego mogą wydać decyzję w przedmiocie liczby wypożyczanych dzieł oraz okresu, na jaki wypożycza się dzieła.
§ 20
System elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów nie przewiduje pisemnego potwierdzania zwrotu książek. Czytelnicy mogą każdorazowo sprawdzać stan swojego konta, a ewentualne wątpliwości zgłaszać niezwłocznie w bibliotece.
§ 21
 1. System elektronicznej rejestracji wypożyczeń dopuszcza przedłużenie okresu wypożyczenia dzieła, jeśli nie ma na nie innych zamówień.
 2. Biblioteka Uniwersytecka może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
§ 22
 1. System elektronicznej rejestracji wypożyczeń automatycznie nalicza, zgodnie z cennikiem, opłaty za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonego dzieła. Uzyskane kwoty w całości przeznaczone są na zakup literatury dydaktycznej.
 2. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek czytelnika, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, zastępca Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej oraz kierownicy bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego mogą zmniejszyć lub umorzyć opłatę wymienioną w ust. l.
 3. Uchylanie się od zwrotu dzieł, a także odmowa uregulowania naliczonej opłaty może pozbawić czytelnika prawa do wypożyczania okresowo lub trwale.
§ 23
 1. Korzystający ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej ponoszą odpowiedzialność za stan wypożyczonych im dzieł i ich terminowy zwrot.
 2. W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła czytelnik zobowiązany jest zwrócić identyczny egzemplarz tej pozycji.
 3. W przypadku braku takich możliwości czytelnik zakupuje wskazane przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, zastępcę dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej lub kierownika biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego wydawnictwa, których koszt może być wyższy niż cena zagubionego dzieła.
 4. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej lub kierownik biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego w wyjątkowym wypadku może wyrazić zgodę na przyjęcie zamiast zagubionego dzieła jego kopii.
 5. Czytelnik może dodatkowo być obciążony kosztami opracowania i oprawy dzieła dostarczonego zamiast zagubionego lub zniszczonego egzemplarza.
 6. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej czytelnik nie nabywa prawa własności do zagubionego lub uszkodzonego obiektu.
§ 24
Czytelnik pokrywa wszelkie inne koszty wynikłe z nieprzestrzegania przez niego regulaminu, a poniesione przez Bibliotekę Uniwersytecką, w tym odkupienia zniszczonych lub naprawę uszkodzonych urządzeń i sprzętu bibliotecznego.

IV. Wypożyczanie międzybiblioteczne

§ 25
Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie dla celów naukowych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.
§ 26
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:
 1. nauczyciele akademiccy UMK,
 2. studenci - uczestnicy seminariów magisterskich i doktoranci UMK,
 3. studenci UMK za pisemnym potwierdzeniem opiekuna naukowego,
 4. inne osoby i instytucje, dla celów naukowych i ekspozycyjnych, pod warunkiem pokrycia przez nie kosztów wypożyczeń i uzyskania zgody dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej oraz instytucji użyczającej,
§ 27
Dzieła sprowadzone z innych bibliotek udostępnia się w czytelni biblioteki zamawiającej przez okres wyznaczony przez bibliotekę wypożyczającą.

V. Udostępnianie zbiorów specjalnych

§ 28
 1. Zasady udostępniania zbiorów specjalnych określa wewnętrzny Regulamin zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
 2. Zbiory specjalne udostępnia się tylko na miejscu w wyznaczonych czytelniach. Wyjątkiem są druki muzyczne opublikowane po 1945 r., decyzję w sprawie ich wypożyczenia podejmuje każdorazowo kustosz zbiorów.
 3. Korzystanie z obiektów szczególnie cennych wymaga zgody dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
§ 29
Korzystający po raz pierwszy ze zbiorów specjalnych są zobligowani do wypełnienia deklaracji czytelnika i metryki obiektu, w których określą cel wykorzystania tych zbiorów. W szczególnych przypadkach Biblioteka może również poprosić o dostarczenie zaświadczenia uzasadniającego potrzebę korzystania ze zbiorów.
§ 30
W uzasadnionych przypadkach kustosz zbiorów może odmówić udostępnienia oryginalnych egzemplarzy, proponując - o ile jest to możliwe - ich kopię.

VI. Przepisy porządkowe

§ 31
Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i do stosowania się do zawartych w nim postanowień.
§ 32
 1. Osoby korzystające ze zbiorów i urządzeń Biblioteki Uniwersyteckiej są zobowiązane do przestrzegania przepisów obowiązujących w poszczególnych jej czytelniach, dbałości o należyty stan i bezpieczeństwo wypożyczonych dzieł.
 2. Czytelnicy zobowiązani są do zachowania ciszy w budynku Biblioteki, za wyjątkiem baru i holu na parterze.
 3. Konsumpcja dozwolona jest w miejscach do tego przeznaczonych.
 4. Materiały potrzebne do pracy należy wnosić wyłącznie w plastikowych, przezroczystych, torbach.
 5. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez czytelnika, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, zastępca dyrektora ds. Biblioteki Medycznej oraz kierownicy bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego mogą ograniczyć jego prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
§ 33
 1. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do właściwości dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
 2. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do rektora.
§ 34
 1. Czas otwarcia poszczególnych jednostek Biblioteki Głównej, Biblioteki Medycznej, Biblioteki Humanistycznej, Biblioteki Przyrodniczej, bibliotek wydziałowych i instytutowych regulują odrębne zarządzenia dziekana lub dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
 2. Dziekan może okresowo, informując dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, ograniczyć godziny otwarcia biblioteki wydziałowej (instytutowej), zwłaszcza w okresie wakacji oraz przerw międzysemestralnych i świątecznych.
 3. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej oraz w przypadku Collegium Medicum zastępca dyrektora ds. Biblioteki Medycznej mogą okresowo ograniczyć godziny otwarcia niektórych jednostek Biblioteki Uniwersyteckiej - dotyczy to zwłaszcza okresu wakacji oraz przerw międzysemestralnych i świątecznych.
§ 35
Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz z działalnością informacyjną i usługową Biblioteki Uniwersyteckiej można zgłaszać ustnie lub pisemnie dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej, zastępcy dyrektora ds. Biblioteki Medycznej oraz kierownikom pozostałych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
§ 36
Wynoszenie poza Bibliotekę Uniwersytecką - bez dopełnienia obowiązujących formalności - zbiorów bibliotecznych, a także przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki, podlega sankcjom karnym.
§ 37
Odrębne przepisy, ustalone wspólnie przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej i pełnomocnika Samorządu Studenckiego ds. osób niepełnosprawnych, regulują udostępnianie zbiorów bibliotecznych studentom niepełnosprawnym.
§ 38
Zwiedzanie Biblioteki Głównej wymaga zgody dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

VII. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 39
Z inicjatywą wprowadzenia zmian do Regulaminu może wystąpić rektor, dziekani i dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. Propozycje zmian do Regulaminu są przedstawiane przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Radzie Bibliotecznej w celu zaopiniowania.
§ 40
Traci moc uchwała Nr 61 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 czerwca 2007 r. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 41
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt