Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 24 kwietnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 36

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 38 ust. 1 pkt 19 lit. h oraz § 121 ust. 8 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.


Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

R e k t o r

Załącznik do Uchwały Nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt