COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 36

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian Regulaminu Studiów Doktoranckich.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż-szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

u c h w a l a   się co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Nr 25 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2006 r. Regulamin Studiów Doktoranckich, wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 3 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2)  występowanie do dziekana z wnioskami o przyznanie doktorantom odbywającym studia stacjonarne poza miejscem stałego zamieszkania odpłatnego zakwaterowania w domu studenckim"
  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3)  zaliczanie doktorantom kolejnych lat studiów"
  pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  "5)  przedłużanie doktorantom okresu odbywania studiów"
  dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
  "8)  przedstawianie rektorowi wyników rekrutacji na I rok studiów doktoranckich."
 2. w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "1)  występowanie do rektora z wnioskiem o powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich"
 3. w § 6 skreśla się ust.1.
 4. w § 6 ust.2 skreśla się pkt 5.
 5. w § 7pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "1)  powoływanie i odwoływanie, na wniosek rady jednostki organizacyjnej i po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, kierownika studiów"
  pkt 6 i pkt 7 skreśla się.
 6. w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku:
  1. czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy,
  2. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
  4. prowadzenia długotrwałych badań naukowych,
  doktorant może uzyskać zgodę kierownika studiów na przedłużenie okresu odbywania studiów, łącznie nie dłużej niż o rok."
 7. w § 11 ust. 4 skreśla się.
 8. w § 13 ust.6 otrzymuje brzmienie:
  "6. Zaliczenia roku akademickiego dokonuje kierownik studiów na podstawie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów (w tym praktyki zawodowej) oraz przedłożonego przez doktoranta sprawozdania z działalności naukowej lub artystycznej, zaopiniowanego przez opiekuna naukowego."
 9. § 15 otrzymuje brzmienie:
  "Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich mogą otrzymać, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, stypendium doktoranckie."
 10. § 16 skreśla się.
 11. § 17 skreśla się.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2007 r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt