COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 24 kwietnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 35

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
W Regulaminie studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wprowadzonym Uchwałą nr 26 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2007 r., zmienionym Uchwałą nr 39 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia
29 kwietnia 2008 r. oraz Uchwałą nr 68 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Przebieg i wyniki studiów dokumentowane są w protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych oraz w kartach okresowych osiągnięć studenta sporządzanych w postaci wydruków danych z systemów teleinformatycznych."
 2. po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
  "§ 2a
  1. Po immatrykulacji student otrzymuje elektroniczną legitymacje studencką, która jest dokumentem poświadczającym status studenta.
  2.   Elektroniczna legitymacja studencka jest używana jako karta dostępu do biblioteki.
  3.  Elektroniczną legitymację studencką może otrzymać również student zagranicznej uczelni odbywający w Uniwersytecie część studiów.
  4. Ważność elektronicznej legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w systemie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu.
  5. Prawo do posługiwania się elektroniczną legitymacją studencką mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Absolwenci studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do posługiwania się elektroniczną legitymacją studencką do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
  7.   W przypadku zniszczenia lub utraty elektronicznej legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Uniwersytetu."
 3. tytuł rozdziału II. otrzymuje brzmienie:
  "II. Organizacja roku akademickiego".
 4. w § 3 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  "2a. Plany studiów i programy kształcenia są podawane do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów."
 5. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia na stronie internetowej wydziału:
  1. na studiach stacjonarnych - nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem semestru,
  2. na studiach niestacjonarnych - nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć."
 6. § 5 otrzymuje brzmienie:
  "Dla studentów pierwszego roku dziekan może wyznaczyć opiekuna roku spośród nauczycieli akademickich. Na wniosek samorządu studenckiego dziekan może powołać opiekunów wyższych lat studiów. Zakres obowiązków opiekuna roku określa dziekan."
 7. w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Student może realizować plan studiów i program kształcenia w trybie:
  1. 1) Indywidualnego Planu Studiów (IPS), lub
  2. 2) Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)."
 8. w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów w trakcie semestru. Wniosek powinien być udokumentowany i złożony nie później niż na 30 dni przed zakończeniem zajęć."
 9. w § 7 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
  "1. W ramach Indywidualnego Planu Studiów studentowi zapewnia się indywidualny dobór treści i form kształcenia oraz opiekę dydaktyczno-naukową.
  2. Indywidualny dobór treści i form kształcenia, o którym mowa w ust. 1, polega na:
  1. rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności
  2. zmianie profilu kształcenia,
  3. łączeniu dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków,
  4. udziale studenta w pracach badawczych,
  5. zmianie planu studiów w związku z odbywaniem części studiów w innej uczelni, z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów kształcenia i standardów kształcenia, o ile zostały dla danego kierunku ustalone."
 10.  w § 8 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
  "1. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów w szczególności w stosunku do studenta:
  1. odbywającego część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych,
  2. studiującego na więcej niż jednym kierunku studiów,
  3. sprawującego opiekę nad innymi członkami rodziny,
  4. niepełnosprawnego.
  2. W ramach Indywidualnej Organizacji Studiów student ma obowiązek ustalenia z prowadzącymi zajęcia warunków realizacji obowiązków wynikających z planów studiów."
 11. 11) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  "2a. Organizację i sposób realizacji procesu dydaktycznego w ramach indywidualnej organizacji studiów studenta niepełnosprawnego dostosowuje się do rodzaju jego niepełnosprawności."
 12. 12) w § 9 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:
  "1. Student ma prawo do:
  1. uzyskiwania rzetelnej i nowoczesnej wiedzy,
  2. rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i turystycznych,
  3. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie,
  4. uzyskiwania nagród i wyróżnień,
  5. wyrażania opinii o zajęciach dydaktycznych,
  6. korzystania z usług oferowanych przez Uniwersytet.
  2. Student może ubiegać się o:
  1. przeniesienie do innej uczelni,
  2. przeniesienie na inny kierunek studiów, ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne i odwrotnie,
  3. uczestniczenie w programach wymiany studentów,
  4. podjęcie studiów na więcej niż jednym kierunku studiów lub studiowanie dowolnych przedmiotów, także w różnych uczelniach,
  5. podjęcie studiów w trybie Indywidualnego Planu Studiów lub Indywidualnej Organizacji Studiów,
  6. podjęcie obowiązków asystenta stażysty na zasadach określonych w Statucie Uniwersytetu,
  7. pomoc materialną na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UMK.
  3. Student zobowiązany jest do:
  1. postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie,
  2. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,
  3. właściwej postawy w czasie zajęć, odpowiedniej do miejsca ich odbywania,
  4. terminowego składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych obowiązków przewidzianych w planie studiów,
  5. terminowego wnoszenia opłat za studia, jeżeli takie opłaty zostały określone odpowiednimi przepisami,
  6. posiadania konta na serwerze uniwersyteckim,
  7. niezwłocznego powiadomienia dziekanatu o zmianie danych osobowych istotnych dla toku studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu, a także o zniszczeniu lub utracie legitymacji studenckiej,
  8. poszanowania mienia Uniwersytetu,
  9. niezwłocznego powiadomienia na piśmie dziekana o rezygnacji z dalszej nauki,
  10. terminowego zapisywania się na zajęcia wyłącznie poprzez system USOS,
  11.   sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w systemie USOS, niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie błędów w dokumentacji przebiegu jego studiów."
 13. uchyla się § 10.
 14. § 11 otrzymuje brzmienie:
  "1. Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.
  2. Rada wydziału może ustalić zasady przyjmowania studentów z innych uczelni, ubiegających się o przyjęcie na studia na określony kierunek.
  3. W stosunku do studenta przeniesionego z innej uczelni przepisy § 2 stosuje się odpowiednio."
 15. po § 11 dodaje się § 11a i § 11b w brzmieniu:
  "§ 11a
  1. Absolwent studiów wyższych może ubiegać się o przyjęcie na drugi albo wyższy rok studiów.
  2. Rada wydziału określa wymagania, jakie powinien spełniać absolwent ubiegający się o przyjęcie na studia na określony kierunek.
  3. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje dziekan, określając rok studiów, na który przyjmuje absolwenta uczelni oraz termin uzupełnienia zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia.
  4. Przyjęcie absolwenta może nastąpić z początkiem roku akademickiego lub semestru.
  5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do przyjęcia na studia na kierunkach prowadzonych przez Collegium Medicum.
  6. W stosunku do przyjętego absolwenta przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.
  § 11b
  1. Student skreślony z listy studentów innej uczelni, który zaliczył co najmniej jeden rok studiów może ubiegać się o przyjęcie na drugi lub wyższy rok studiów.
  2. Rada wydziału określa wymagania, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia na określony kierunek.
  3. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje dziekan, określając rok studiów, oraz termin uzupełnienia zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia.
  4. Przyjęcie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić z początkiem roku akademickiego lub semestru.
  5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do przyjęcia na studia na kierunkach prowadzonych przez Collegium Medicum.
  6. W stosunku do przyjętego studenta przepisy § 2 stosuje się odpowiednio."
 16. § 12 otrzymuje brzmienie:
  "1. Student Uniwersytetu może ubiegać się o zmianę formy studiów ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie.
  2. Zasady zmiany formy studiów ustala rada wydziału."
 17. w § 13 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
  "1. Student Uniwersytetu może ubiegać się o zmianę kierunku studiów.
  2. Decyzję w sprawie zmiany kierunku studiów podejmuje dziekan wydziału przyjmującego po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia właściwego dziekana o wypełnieniu wszystkich obowiązków na kierunku, z którego się przenosi."
 18. w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Przyjęcie lub zmiana, o których mowa w § 11-13, następuje po ustaleniu przez dziekana przyjmującego:
  1. przedmiotów, które uznaje za zaliczone na podstawie dotychczas złożonych już przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń,
  2. przedmiotów, których zaliczenie niezbędne jest dla wyrównania różnic występujących w planach studiów i programach kształcenia,
  3. terminów zaliczenia różnic programowych."
 19. § 15 otrzymuje brzmienie:
  "1. Nie można przenieść studenta z innej uczelni, jak również zmienić studentowi Uniwersytetu kierunku studiów oraz formy studiów, jeżeli:
  1. nie zaliczył pierwszego roku, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
  2. jest zawieszony w prawach studenta,
  3. toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
  2. Jeśli student powtarzał semestr lub rok studiów przed zmianą uczelni, formy lub kierunku studiów, okoliczności te uwzględnia się, tak jakby nastąpiły one podczas studiowania na Uniwersytecie lub na kierunku, na który się przeniósł.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może, w trakcie roku akademickiego, zmienić formę studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną studenta pierwszego roku studiów.
  4. Jeżeli okresem zaliczeniowym na obu kierunkach studiów jest semestr, to w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przenieść studenta z innej uczelni, jak również zmienić studentowi kierunek studiów po zaliczeniu pierwszego semestru."
 20. § 16 otrzymuje brzmienie:
  "Dziekan może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia lub zmiany, o których mowa w § 11-13 i § 15 ust. 3 i 4."
 21. tytuł rozdziału VI. otrzymuje brzmienie:
  "VI. Podejmowanie studiów na dodatkowym kierunku"
 22. w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia poza swoim pierwszym kierunkiem na dowolne dodatkowe (drugi i kolejne) kierunki prowadzone na Uniwersytecie lub na innej uczelni, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym."
 23. w § 17 ust. 5 i ust. 6 otrzymują brzmienie:
  "5. Dziekan wydziału, na którym student zamierza podjąć studia dodatkowe, wyrażając zgodę na przyjęcie, określa rok studiów, na którym student rozpoczyna studia dodatkowe, plan studiów i program kształcenia na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów kształcenia, uwzględniając możliwości uczestniczenia w zajęciach uzupełnianych przedmiotów.
  6. Przepisów ust. 1 - 5 nie stosuje się do studentów, którzy podjęli studia na dodatkowym kierunku w trybie rekrutacji."
 24. § 21otrzymuje brzmienie:
  "1. Student za zgodą dziekana i po przyznaniu Indywidualnego Planu Studiów może realizować część studiów w innej uczelni na zasadach określonych w porozumieniach oraz w programach wymiany studentów, których Uniwersytet jest sygnatariuszem.
  2. Dziekan zatwierdza indywidualny plan studiów, który będzie realizowany w innej uczelni oraz określa warunki, terminy i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów.
  3. Zaliczenie zajęć objętych indywidualnym planem studiów i programem kształcenia oraz wyniki uzyskane w innej uczelni traktuje się na równi z zaliczeniem i wynikami uzyskanymi w Uniwersytecie.
  4. Zaliczenia przedmiotów realizowanych podczas wymiany studenckiej z innymi uczelniami dokonuje dziekan.
  5. W sytuacji, gdy student odbywa studia w innej uczelni, dziekan może wyznaczyć studentowi inny niż określony zgodnie z § 22 okres zaliczeniowy."
 25. tytuł rozdziału VIII, otrzymuje brzmienie:
  "VIII. Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych oraz zaliczenia semestru/roku"
 26. w § 22 uchyla się ust. 4
 27. w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Udział w wykładach, które kończą się egzaminem, nie podlega kontroli, chyba że rada wydziału postanowi inaczej."
 28. po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:
  "§ 23a
  1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą, za zgodą dziekana, brać udział w wybranych zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami.
  2. Zgody, o której mowa w ust. 1, dziekan może udzielić na podstawie załączonej do podania ucznia opinii dyrektora szkoły i wychowawcy klasy.
  3. Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
  4. Zasady i tryb zaliczania zajęć oraz sposób ich dokumentowania określa rektor w drodze zarządzenia."
 29. § 24 otrzymuje brzmienie:
  "1. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności mogą być prowadzone w języku obcym.
  2. Zakres i warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w języku obcym określa rada wydziału.
  3. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na zasadach określonych w zarządzeniu rektora."
 30. § 25 otrzymuje brzmienie:
  "Sposób i tryb odbywania oraz zaliczania studenckich praktyk zawodowych ustala rada wydziału, z uwzględnieniem wytycznych wynikających z zarządzenia rektora."
 31. § 26 otrzymuje brzmienie:
  "1. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest uzyskanie zaliczenia zajęć określonych planem studiów i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów kończących się egzaminem w danym semestrze lub roku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS.
  2. W przypadku studentów, którym przyznano Indywidualny Plan Studiów oraz studentów, którzy odbyli studia, o których mowa w § 21, warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest uzyskanie zaliczenia zajęć i zdanie wszystkich egzaminów objętych Indywidualnym Planem Studiów.
  3. Student, odbywający studia w innej uczelni w ramach porozumień lub programów wymiany składa wykaz zaliczeń uzyskanych w innej uczelni.
  4. Dziekan może wyrazić zgodę na udział w wybranych przedmiotach wyższych semestrów lub lat studiów."
 32. w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Prowadzący zajęcia jest obowiązany podać - na pierwszych zajęciach - do wiadomości studentów warunki uzyskania zaliczenia zajęć, w tym zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, egzaminator podaje zakres i formę egzaminu."
 33. w § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku lub semestru, dziekan może zaliczyć zajęcia obowiązkowe na podstawie zajęć, które student odbył. Warunkiem zaliczenia zajęć jest zgodność efektów kształcenia tych przedmiotów.
  Decyzję o zaliczeniu zajęć dziekan podejmuje po zapoznaniu się z przedłożoną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów związaną z odbytymi zajęciami."
 34. w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej powoływanej i działającej na podstawie zarządzenia rektora. Dziekan zapewnia studentowi udział w zajęciach z równoważną liczbą punktów ECTS."
 35. w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć obowiązkowych, o których mowa w § 23 ust. 1, ma prawo w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej te zajęcia z wnioskiem o sprawdzenie uzyskanych wyników."
 36. po § 34 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  "3. W przypadku utraty terminu, o której mowa w § 32 ust. 6, ust. 1 stosuje się odpowiednio."
 37. w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu komisyjnego zastępuje poprzedni wynik egzaminu."
 38. w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Student jest informowany o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń w USOS."
 39.   § 37 otrzymuje brzmienie:
  "1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru lub roku, dziekan podejmuje decyzję o:
  1. 1) warunkowym wpisaniu na wyższy semestr lub rok studiów, albo
  2. 2) zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów, albo
  3. 3) skreśleniu z listy studentów.
  2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), dziekan podejmuje na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od upływu terminu zaliczenia semestru lub roku.
  3. Dany rok studiów stacjonarnych można powtarzać nie więcej niż dwa razy.Powtarzanie pierwszego roku studiów możliwe jest tylko jeden raz.
  4. Student, który wpisany został warunkowo na wyższy semestr lub rok studiów, zobowiązany jest złożyć egzaminy i uzyskać zaliczenia z zaległych przedmiotów w terminie wyznaczonym przez dziekana. Przepis § 34 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
  5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt. 2) albo pkt 3)."
 40. § 38 otrzymuje brzmienie:
  "Zasady pobierania opłat za usługi dydaktyczne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa Senat."
 41. w § 39 ust. 3 - 6 otrzymują brzmienie:
  "3. Niepodjęcie studiów stwierdza dziekan w przypadku niezłożenia przez studenta ślubowania lub nieodebrania legitymacji studenckiej.
  4. Rezygnacja ze studiów wymaga oświadczenia studenta złożonego w formie pisemnej.
  5. Brak postępów w nauce stwierdza dziekan po analizie indywidualnych osiągnięć studenta.
  6. Przeniesienie studenta na inną uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów w Uniwersytecie."
 42. w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Na podstawie decyzji dziekana student Uniwersytetu, który został skreślony z listy studentów na roku drugim lub wyższym, może wznowić studia na roku lub semestrze następującym po roku lub semestrze, który przed skreśleniem zaliczył. Jeżeli upłynęło co najmniej 5 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna, decyzję w sprawie wznowienia dziekan może uzależnić od sprawdzenia wiadomości i predyspozycji wymaganych na danym kierunku studiów."
 43. w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Dziekan może zarządzić wznowienie studiów na roku lub semestrze niższym niż wynikałoby to z § 40 ust. 1 lub zobowiązać do uzupełnienia różnic programowych, jeśli uzna, że od momentu skreślenia w planach studiów i programach kształcenia nastąpiły istotne zmiany lub postęp wiedzy w danej dziedzinie zdezaktualizował zasób dotychczas uzyskanych przez studenta wiadomości. Przepisy § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio."
 44. w § 43 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Student powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest - przed podjęciem zajęć - przedstawić dziekanowi orzeczenie komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 4, o zdolności do dalszego studiowania na danym kierunku."
 45. w § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Za zgodą dziekana student może w trakcie urlopu brać udział w określonych przez dziekana zajęciach oraz przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Ich wyniki uwzględnia się po powrocie studenta z urlopu."
 46. w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Na wniosek studenta, który zaliczył wszystkie zajęcia objęte planem studiów, złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, dziekan może wydłużyć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o trzy miesiące."
 47. § 56 otrzymuje brzmienie:
  "1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, złożenie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie praktyk studenckich przewidzianych w planie studiów, a jeżeli plan studiów i program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej - uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej.
  2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby. Jeżeli plam studiów i program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej w skład komisji wchodzą opiekun i recenzent/recenzenci. Komisji przewodniczy dziekan lub prodziekan, albo powołany przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora.
  3. Na wniosek studenta lub opiekuna pracy dyplomowej dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego - z udziałem publiczności. O terminie i miejscu otwartego egzaminu dyplomowego dziekan obwieszcza w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale co najmniej siedem dni przez planowanym terminem egzaminu. Ustalenie wyniku egzaminu następuje w trakcie niejawnej narady komisji."
 48. w § 57 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
  "1. W przypadku gdy plan studiów i program kształcenia nie przewiduje obowiązku przygotowania pracy dyplomowej zakres i formę egzaminu dyplomowego ustala rada wydziału. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan.
  2. Jeżeli plan studiów i program kształcenia przewiduje obowiązek przygotowania pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Termin egzaminu ustala dziekan. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się nie później niż przed upływem miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej. Przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio."
 49. w § 59 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Ukończenie studiów na kierunku lekarskim następuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów obowiązkowych i spełnieniu innych wymagań przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia. Datą ukończenia studiów jest dzień złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu albo zaliczenia."
 50. § 60 otrzymuje brzmienie:
  "1. Absolwent otrzymuje dyplom uczelniany ukończenia określonego kierunku studiów (makrokierunku) i poziomu studiów wyższych, wraz z suplementem, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów.
  3. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  1. średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, o których mowa w § 23 oraz w § 21 ust. 1,
  2. ocena pracy dyplomowej (jeżeli plan studiów i program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej),
  3. ocena z egzaminu dyplomowego (jeżeli plan studiów i program kształcenia przewiduje egzamin dyplomowy).
  4. Wynik studiów na kierunkach kończących się:
  1. pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym - stanowi suma:
   • 0,6 średniej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1),
   • 0,2 oceny pracy dyplomowej,
   • 0,2 oceny egzaminu dyplomowego.
   1a) pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym na kierunkach artystycznych prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych - stanowi suma:
   • 0,4 średniej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1),
   • 0,4 oceny pracy dyplomowej,
   • 0,2 oceny egzaminu dyplomowego.
  1. egzaminem dyplomowym - stanowi suma:
   1. 0,75 średniej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1),
   2. 0,25 oceny egzaminu dyplomowego.
  2. zaliczeniem wszystkich zajęć i zdaniem wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów - stanowi średnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 1).
  5. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów zgodnie z zasadą:
  1. do 3,49 - dostateczny,
  2. 3,50 do 3,83 - dostateczny plus,
  3. 3,84 do 4,16 - dobry,
  4. 4,17 do 4,50 - dobry plus,
  5. powyżej 4,50 - bardzo dobry."
 51. § 62 otrzymuje brzmienie:
  "Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji studentowi."
 52. po § 62 dodaje się § 62a w brzmieniu:
  "§ 62a.
  Kompetencje rektora i dziekana określone w niniejszym regulaminie przysługują odpowiednio upoważnionemu prorektorowi i prodziekanowi, których zakres obowiązków obejmuje sprawy studenckie."
 53. § 2
  Zmiany określone niniejszą uchwałą wchodzą w życie od roku akademickiego 2012/2013.
  § 3
  W terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r. Rektor ogłosi tekst jednolity Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


  Przewodniczący Senatu

  Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

  R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt