Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 34

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

Na podstawie § 34 ust. l Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 6 ust. 1 zarządzenia nr 203 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe zmienionego zarządzeniem nr 12 Rektora UMK z dnia 22 stycznia 2013 r.

u c h w a l a   się co następuje:

I. Przepisy ogólne

§ 1
 1. Uniwersyteckie Centrum Sportowe zwane dalej "Centrum" jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o charakterze dydaktyczno-usługowym Uniwersytetu w kampusie toruńskim, podporządkowaną rektorowi.
 2. Centrum działa na podstawie Statutu UMK oraz niniejszego Regulaminu.
  1. Do podstawowych zadań Centrum należy:
  2. stwarzanie warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu studentów,
  3. doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie wychowania fizycznego,
  4. upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim,
  5. organizowanie akademickiej działalności sportowej,
  6. inspirowanie różnych form czynnego wypoczynku w środowisku akademickim,
  7. inicjowanie rozwoju bazy materialnej dla sportu i rekreacji,
  8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
§ 2
 1. W zakresie działalności dydaktycznej Centrum:
  1. organizuje i prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego objęte programem studiów wyższych,
  2. organizuje i prowadzi zajęcia studenckich sekcji sportowych,
  3. organizuje i prowadzi turnieje, zawody, ligi wewnątrzuczelniane, akademickie i studenckie rozgrywki ligowe szczebla krajowego, regionalnego i międzynarodowego,
  4. udostępnia obiekty sportowe studentom studiów niestacjonarnych w ramach rekreacji indywidualnej objętej ofertą dydaktyczną,
  5. organizuje i prowadzi odpłatne, dodatkowe zajęcia sportowe.
 2. W zakresie działalności usługowej Centrum:
  1. organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne,
  2. udostępnia obiekty sportowe studentom i pracownikom Uniwersytetu na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obiektów Centrum,
  3. udostępnia odpłatnie obiekty sportowe innym podmiotom na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obiektów Centrum.
 3. Zasady przyznawania Centrum dodatkowych środków finansowych z tytułu prowadzenia odpłatnych form działalności dydaktycznej i usługowej oraz zasady wynagradzania pracowników prowadzących odpłatne zajęcia dydaktyczne określa rektor.
§ 3
Organami Centrum są:
 1. Rada Centrum,
 2. Kierownik Centrum.

II. Rada Centrum

§ 4
 1. Rada Centrum jest organem opiniodawczo - doradczym rektora.
 2. W skład Rady Centrum wchodzi:
  1. trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych w kampusie toruńskim delegowanych przez rektora,
  2. jeden przedstawiciel delegowany przez kanclerza spośród pracowników administracji,
  3. po jednym przedstawicielu delegowanym przez samorząd studencki UMK i samorząd doktorantów UMK,
  4. jeden przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum, delegowany przez zastępcę kierownika Centrum ds. dydaktycznych.
 3. W posiedzeniach Rady Centrum uczestniczą z głosem doradczym kierownik Centrum, zastępca kierownika Centrum ds. dydaktycznych, przedstawiciel Akademickiego Związku Sportowego oraz przedstawiciel Gimnazjum i Liceum Akademickiego.
 4. W posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Centrum.
§ 5
 1. Pierwsze posiedzenie Rady Centrum zwołuje rektor.
 2. Przewodniczącego Rady Centrum i jego zastępcę powołuje i odwołuje rektor spośród członków Rady, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2.
§ 6
 1. Kadencja Rady Centrum trwa cztery lata i rozpoczyna się l stycznia, a kończy się 31 grudnia ostatniego roku kadencji organów Uniwersytetu.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Centrum w związku z okolicznościami, o których mowa w § 95 ust. l Statutu UMK, następuje uzupełnienie składu Rady Centrum, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.
§ 7
 1. Posiedzeniami Rady Centrum kieruje przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca.
 2. Posiedzenia zwyczajne Rady Centrum zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz w semestrze.
 3. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje przewodniczący na wniosek co najmniej czterech członków Rady Centrum, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, który powinien zawierać proponowany przedmiot posiedzenia.
 4. Przewodniczący Rady Centrum może określić szczegółowy harmonogram (semestralny, roczny) posiedzeń na początku każdego roku akademickiego.
 5. Z posiedzeń Rady Centrum sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.
 6. Obsługę administracyjną Rady Centrum zapewnia kierownik Centrum.
§ 8
 1. Rada Centrum przyjmuje w głosowaniu jawnym zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad.
 2. Każdy członek Rady Centrum może zaproponować włączenie określonej sprawy do porządku obrad; wniosek ten podlega głosowaniu.
 3. Do podejmowania uchwał przez Radę Centrum stosuje się § 82 Statutu UMK.
§ 9
Do zadań Rady Centrum należy w szczególności:
 1. inicjowanie i opiniowanie kierunków działania Centrum,
 2. opiniowanie rocznego planu pracy oraz sprawozdania z działalności Centrum, przedstawionych przez jego kierownika,
 3. opiniowanie propozycji kierownika Centrum dotyczących remontów i inwestycji w Centrum,
 4. opiniowanie wniosku o powołanie zastępcy kierownika Centrum ds. dydaktycznych,
 5. opiniowanie wniosków o przyznanie odznaczeń, medali i nagród dla pracowników Centrum,
 6. opiniowanie wniosków w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich,
 7. opiniowanie wniosków o powołanie nauczycieli akademickich do pełnienia funkcji kierowniczych oraz innych wniosków w sprawach osobowych, o ile taka opinia wymagana jest na podstawie odrębnych przepisów,
 8. opiniowanie i inicjowanie zmian Regulaminu Centrum,
 9. opiniowanie spraw skierowanych przez rektora do Rady Centrum.

III. Kierownik Centrum

§ 10
 1. Kierownika Centrum zatrudnia i zwalnia rektor.
 2. Stanowiska kierownika Centrum nie można łączyć z funkcją kierownika zespołu specjalistycznego.
§ 11
 1. Kierownik Centrum odpowiada za działalność Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Kierownik Centrum jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Centrum niebędących nauczycielami akademickimi oraz ponosi odpowiedzialność materialną za stan składników majątkowych Centrum.
 3. Kierownik Centrum realizuje bezpośrednio zadania określone w § 2 ust. 2, a w szczególności:
  1. przygotowuje roczny plan pracy oraz sporządza sprawozdanie z jego wykonania,
  2. przedkłada propozycje dotyczące zakresu prac remontowych i inwestycyjnych na dany rok,
  3. dysponuje przydzielonymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 pkt 1,
  4. zgłasza kanclerzowi wnioski w sprawach zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  5. zgłasza Radzie Centrum do zaopiniowania wnioski o przyznanie odznaczeń, medali i nagród dla pracowników Centrum niebędących nauczycielami akademickimi,
  6. określa zakresy czynności dla pracowników Centrum niebędących nauczycielami akademickimi,
  7. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. kieruje Zespołem Administracyjno-Gospodarczym obiektów Centrum,
  9. wykonuje inne zadania zlecone przez rektora lub wynikające z przepisów szczególnych.
§ 12
 1. Zastępcę kierownika Centrum ds. dydaktycznych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum na stanowisku starszego wykładowcy w UMK jako podstawowym miejscu pracy powołuje rektor, na wniosek właściwego prorektora zaopiniowany przez kierownika Centrum i Radę Centrum na okres do czterech lat.
 2. Funkcji zastępcy kierownika Centrum ds. dydaktycznych nie można łączyć z funkcją kierownika zespołu specjalistycznego.
§ 13
 1. Zastępca kierownika Centrum ds. dydaktycznych jest przełożonym służbowym pracowników Centrum będących nauczycielami akademickimi.
 2. Zastępca kierownika Centrum ds. dydaktycznych realizuje bezpośrednio zadania określone w § 2 ust. 1, a w szczególności:
  1. dysponuje przydzielonymi środkami finansowymi na działalność dydaktyczną i sportową, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. ponosi odpowiedzialność za stan składników majątkowych Centrum wykorzystywanych do celów dydaktycznych i sportowych,
  3. zgłasza rektorowi, zaopiniowane przez Radę Centrum, wnioski w sprawach zatrudniania, awansowania i zwalniania nauczycieli akademickich oraz udzielania im urlopów naukowych,
  4. zgłasza Radzie Centrum do zaopiniowania wnioski o przyznanie odznaczeń, medali i nagród dla nauczycieli akademickich Centrum,
  5. przygotowuje roczny plan pracy zespołów specjalistycznych i sprawozdania z ich realizacji,
  6. przydziela pracownikom zajęcia dydaktyczne i sportowe,
  7. hospituje zajęcia i ocenia pracę członków zespołów,
  8. współpracuje z wydziałami, organizacjami studenckimi oraz AZS UMK.
 3. W zakresie zadań, o których mowa w ust. 2, zastępca kierownika Centrum ds. dydaktycznych podlega funkcjonalnie właściwemu prorektorowi.

IV. Zespoły specjalistyczne

§ 14
 1. W Centrum działają następujące zespoły specjalistyczne:
  1. Zespół ds. sportu akademickiego,
  2. Zespół ds. wychowania fizycznego.
 2. Decyzję o powołaniu, likwidacji lub przekształceniu zespołu specjalistycznego podejmuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego prorektora oraz zastępcy kierownika Centrum ds. dydaktycznych, zaopiniowany przez kierownika Centrum i Radę Centrum.
§ 15
Kierownika zespołu specjalistycznego spośród pracowników danego zespołu sportowego powołuje rektor na okres do czterech lat, na wniosek właściwego prorektora zaopiniowany przez zastępcę kierownika Centrum ds. dydaktycznych oraz Radę Centrum.
§ 16
 1. Do zadań kierownika zespołu należy w szczególności:
  1. rozliczanie zaplanowanych i przepracowanych godzin w poszczególnych semestrach,
  2. organizowanie zastępstw,
  3. występowanie z inicjatywą zatrudniania, zwalniania, awansowania i nagradzania pracowników zespołu,
  4. występowanie z inicjatywami szkoleniowymi i dydaktycznymi,
  5. wykonywanie innych zadań ustalonych przez zastępcę kierownika ds. dydaktycznych lub wynikających z przepisów szczególnych.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika zespołu określa zastępca kierownika Centrum ds. dydaktycznych.

V. Jednostki organizacyjne Centrum

§ 17
 1. W skład Centrum wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
  1. Sekretariat Centrum,
  2. Zespół ds. sportu akademickiego,
  3. Zespół ds. wychowania fizycznego,
  4. Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektów Centrum,
 2. Kierownik Centrum określi szczegółowe zadania dla jednostek, o których mowa w ust. 1.
 3. Rektor wyda zarządzenie dotyczące kodów dla struktury organizacyjnej Centrum.

VI. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18
 1. Z dniem utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Sportowego:
  1. dotychczasowy kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu staje się zastępcą kierownika Centrum ds. spraw dydaktycznych do czasu powołania przez rektora zastępcy kierownika ds. dydaktycznych w trybie § 12.
  2. dotychczasowi zastępcy kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu stają się odpowiednio kierownikami zespołów specjalistycznych ds. sportu akademickiego oraz ds. wychowania fizycznego do czasu powołania tych kierowników przez rektora w trybie § 15,
  3. dotychczasowi kierownicy trzech zespołów sportowych funkcjonujących w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przestają pełnić swoje funkcje.
 2. Na wniosek właściwego prorektora - rektor dokona obsady kadrowej zespołów specjalistycznych, o których mowa w § 14.
 3. W stosunku do zatrudnionych obecnie w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - kanclerz podejmie decyzje w sprawie ich zatrudnienia w Uniwersyteckim Centrum Sportowym.
§ 19
Traci moc Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z dnia 2 czerwca 1992 r.
§ 20
Uchwała Senatu UMK - Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Sportowego wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt