Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 33

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

Regulamin Organizacyjny Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 7 zarządzenia Nr 141 Rektora UMK z dnia 25 września 2012 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, zwane dalej Centrum lub ICNT, zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 141 Rektora UMK z dnia 25 września 2012 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.
 2. Centrum jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu podlega rektorowi.
 3. Rektor określa obszary badawcze i powołuje ich kierowników.

II. Zadania Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

§ 2
 1. Centrum jest miejscem realizacji badań naukowych, których wyniki mogą być stosowane w praktyce i przyczynić się do współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przedsiębiorstwami zgodnie z warunkami umowy nr WPW.II.3043-2-311-516/2010 o dofinansowanie projektu pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 2. W szczególności ICNT jako instytucja:
  1. udostępnia infrastrukturę naukowo-badawczą znajdującą się w Centrum w celu prowadzenia badań przez wybrane zespoły i jednostki badawcze,
  2. tworzy i prowadzi platformę ułatwiającą transfer wyników badań naukowych prowadzonych w Centrum do praktyki oraz nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami sektora gospodarczego a pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi Uczelni,
  3. wspiera kierowników obszarów badawczych i kierowników projektów badawczych w zakresie przygotowywania wniosków na finansowanie działalności poszczególnych zespołów,
  4. wspiera ochronę własności intelektualnej w zakresie projektów realizowanych w oparciu o infrastrukturę Centrum,
  5. współpracuje z władzami województwa kujawsko-pomorskiego w sprawach związanych z zadaniami Centrum.
§ 3
Rektor w drodze zarządzenia określi warunki i tryb ubiegania się o możliwość prowadzenia w Centrum badań przez zespoły i jednostki badawcze.
Przynależność do zespołu badawczego jest potwierdzana deklaracją uczestnika zespołu oraz podawana do publicznej wiadomości.

III. Zarządzanie Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii

§ 4
 1. Bieżącym funkcjonowaniem Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Centrum. Powołanie następuje na czas określony, nie dłuższy niż pięć lat.
 2. Rektor, na wniosek dyrektora Centrum, może powołać jego zastępcę po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Centrum na czas nie dłuższy niż pięć lat.
 3. Łączny okres nieprzerwanego pełnienia funkcji dyrektora i zastępcy dyrektora Centrum nie może trwać dłużej niż osiem lat.
§ 5
 1. Dyrektor Centrum jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi zatrudnionych dla właściwego funkcjonowania Centrum, a w szczególności dla realizacji obsługi projektów badawczych.
 2. Rektor może upoważnić odpowiedniego prorektora do realizacji określonych kompetencji przysługujących mu jako przełożonemu służbowemu dyrektora Centrum. Upoważnienie, o którym mowa następuje w formie pisemnej.
 3. Dyrektor Centrum w szczególności:
  1. zarządza Centrum i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,
  2. współpracuje z Radą Naukową Centrum,
  3. współpracuje z administracją Uniwersytetu w zakresie wynikającym z jego porządku organizacyjnego,
  4. organizuje promocję Centrum w zakresie prowadzonych badań naukowych oraz bieżącej działalności jednostki,
  5. organizuje pracę Centrum w sposób zapewniający prawidłowe prowadzenie badań naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami,
  6. stwarza warunki do transferu wyników badań naukowych prowadzonych w Centrum do praktyki,
  7. współpracuje z kierownikami obszarów badawczych i poszczególnych projektów w zakresie przygotowania wniosków o finansowanie działalności zespołów badawczych,
  8. przygotowuje sprawozdania z działalności Centrum, a po zaopiniowaniu ich przez Radę Naukową Centrum, przedstawia je rektorowi,
  9. przygotowuje zbiorcze plany badawcze i finansowe Centrum na kolejny rok,
  10. przewodniczy kolegium kierowników obszarów badawczych,
  11. inicjuje kontakty kierowników projektów z przedstawicielami sektora gospodarczego,
  12. wspiera ochronę własności intelektualnej wytworzonej w ramach zespołów badawczych funkcjonujących w Centrum,
  13. nadzoruje gospodarkę mieniem Centrum,
  14. dba o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  15. określa zasady korzystania z pomieszczeń Centrum.

IV. Pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

§ 6
 1. Pracownikami Centrum mogą być pracownicy naukowo-techniczni, techniczni, administracyjni oraz obsługi.
 2. Pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi Centrum zatrudnia i zwalnia kanclerz na wniosek dyrektora Centrum w ramach etatów przydzielonych przez rektora.
 3. Podstawowym obowiązkiem pracowników jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ICNT w zakresie administracyjnym, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałości o infrastrukturę techniczną budynku. Szczegółowy zakres indywidualnych obowiązków pracowników Centrum ustala jego dyrektor.
 4. Dyrektor Centrum, w oparciu o indywidualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika, dokonuje szczegółowego przydziału zadań dla poszczególnych pracowników.

V. Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

§ 7
 1. Organem kolegialnym Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii jest Rada Naukowa Centrum, w której skład wchodzi pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, powołanych przez rektora na okres 4 lat. W skład Rady Naukowej Centrum nie wchodzą kierownicy obszarów badawczych i projektów realizowanych w Centrum.
 2. Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum powołuje rektor spośród jej członków.
 3. Zadaniem Rady Naukowej Centrum jest w szczególności:
  1. przedstawianie rektorowi opinii dotyczących funkcjonowania Centrum,
  2. opiniowanie rocznych sprawozdań kierowników obszarów badawczych i dyrektora Centrum,
  3. opiniowanie wniosków kolegium kierowników obszarów badawczych,
  4. opiniowanie kandydatów na dyrektora Centrum i jego zastępcę,
  5. współpraca z dyrektorem Centrum w zakresie zapewnienia realizacji zadań ICNT.
 4. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum zwołuje jej posiedzenia co najmniej jeden raz na trzy miesiące.
 5. W posiedzeniach rady mogą brać udział, z głosem doradczym, dyrektor Centrum, jego zastępca oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

VI. Kierownicy obszarów badawczych i kolegium kierowników

§ 8
 1. Dla prawidłowej realizacji zadań Centrum rektor powołuje i odwołuje kierowników obszarów badawczych. Okres realizacji zadań w danym obszarze badawczym ustala rektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Centrum.
 2. Kierownicy obszarów badawczych oraz dyrektor Centrum tworzą kolegium kierowników. Kolegium kierowników zbiera się co najmniej jeden raz na trzy miesiące. Posiedzenia kolegium kierowników zwołuje dyrektor Centrum, który przewodniczy jego obradom. W posiedzeniach kolegium kierowników mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez dyrektora Centrum.
 3. Podstawowym celem posiedzeń kolegium kierowników jest przekazywanie przez dyrektora Centrum informacji o bieżącej sytuacji organizacyjnej i finansowej Centrum. W czasie obrad właściwi kierownicy obszarów przekazują informacje o przebiegu badań naukowych oraz przedstawiają wnioski dotyczące zmian w ich obszarach badawczych i koordynacji badań naukowych, jak również zarządzania Centrum.
 4. Obowiązki kierownika obszaru badawczego obejmują w szczególności:
  1. kierowanie zespołem naukowym w sposób umożliwiający prowadzenia badań zgodnie z celami projektów badawczych,
  2. zapewnianie racjonalnego wykorzystania udostępnionej aparatury naukowo-badawczej Centrum,
  3. stwarzanie warunków i podejmowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. współpracę z zespołami badawczymi działającymi poza Centrum, w obrębie Uniwersytetu, jak i poza nim,
  5. przygotowanie informacji o efektach prowadzonych prac badawczych oraz planach badań naukowych w terminach ustalonych przez Radę Naukową Centrum,
  6. uczestniczenie w spotkaniach kolegium kierowników,
  7. zapoznawanie się z dokumentami Rady Naukowej Centrum i uwzględnianie jej opinii w prowadzonych badaniach naukowych,
  8. dbałość o ochronę własności intelektualnej wytworzonej w ramach obszaru badawczego w czasie jego działania,
  9. podejmowanie inicjatyw w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych,
  10. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy członków zespołu badawczego.

VII. Przepisy końcowe

§ 9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt