Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 32

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Zdrowia

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 21 lit. ł oraz § 115 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w   T o r u n i u

po rozpatrzeniu wniosków o nagrody Ministra Zdrowia na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 r.

p o z y t y w n i e

zaopiniował wnioski o nagrody indywidualne dla następujących osób:
  1. z Wydziału Farmaceutycznego:
    • prof. dr. hab. Ryszarda Olińskiego,
    • dr hab. Michała Marszałła.

  2. z Wydziału Lekarskiego:
    • dr Katarzynie Skoniecznej.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt