Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 32

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie"

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a

na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2003 r. przyjął informację o nowym Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie", przedstawioną przez Prorektora ds. Rozwoju i Informatyzacji.

Nowy Statut obowiązywać będzie od roku szkolnego 2003/2004.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Rektor


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt