Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 31

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u

na wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz po zapoznaniu się z recenzją prof. dr. hab. Wojciecha Kryszewskiego
zaprezentowaną przez dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego

wyraża   p o z y t y w n ą   opinię

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielogórskiego

prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt