Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 29

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2002

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a

z a t w i e r d z i ł

przedstawione przez Prorektora ds. Ekonomicznych sprawozdanie z działalności Uniwersytetu w roku 2002 zawarte w załącznikach:

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Rektor


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt