Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 28

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Sieradzana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

S e n a t

U n i w e r s y t e t u  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a

po rozpatrzeniu wniosku Dziekana Wydziału złożonego za zgodą Rady Wydziału Nauk Historycznych

wyraża  p o z y t y w n ą  opinię

w sprawie mianowania doktora habilitowanego Wiesława Sieradzana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat na Wydziale Nauk Historycznych.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Rektor


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt