Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 28

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 51 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z uchwałą Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Nr 50 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014 (Biuletyn Prawny UMK z 2012 r. Nr 4, poz. 130)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W załączniku nr 2 do uchwały Nr 51 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 wprowadza się następujące zmiany:
Do wykazu konkursów dopisuje się konkursy:

  Uprawnienia laureatów konkursów
  1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego
maksymalna liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki:
ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie
  1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Rachunkowości
maksymalna liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki:
ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt