Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

UCHWAŁA Nr 27

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2008 rok.

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u
z a t w i e r d z i ł

przedstawione przez Rektora

I.
Sprawozdanie finansowe łączne Uniwersytetu za 2008 rok z następującym wynikiem finansowym:

1.
Przychody osiągnięte ogółem (łącznie ze zmianą stanu produktów)
-
330.381.151,56zł

2.
Koszty poniesione ogółem
-
337.477.477,50zł

3.
Straty nadzwyczajne -
- zł

4.
Zyski nadzwyczajne -


4.
Podatek dochodowy -
- zł

5.
Strata -
7.100.708,94zł

6.
Stan funduszu własnego na dzień 31.12.08 wynosi -
606.791.857,89zł

7.
Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na dzień 31.12.08 wynosi -
7.613.047,85zł

8.
Suma bilansowa -
751.856.774,36zł
II.
Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu - Część Toruńska za 2008 rok z następującym wynikiem finansowym:

1.
Przychody osiągnięte ogółem (łącznie ze zmianą stanu produktów) -
241.633.746,44zł

2.
Koszty poniesione ogółem -
247.662.377,15zł

3.
Straty nadzwyczajne -
- zł

4.
Zyski nadzwyczajne -
- zł

4.
Podatek dochodowy -
3.857,00zł

5.
Strata -
6.032.487,71zł

6.
Stan funduszu własnego na dzień 31.12.08 wynosi
-
383.281.787,10zł

7.
Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na dzień 31.12.08 wynosi -
5.032.652,06zł

8.
Suma bilansowa -
481.232.393,26zł
III.
Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu - Część Bydgoska za 2008 rok z następującym wynikiem finansowym:

1.
Przychody osiągnięte ogółem (łącznie ze zmianą stanu produktów) -
88.747.405,12zł

2.
Koszty poniesione ogółem -
89.815.100,35zł

3.
Straty nadzwyczajne -
- zł

4.
Zyski nadzwyczajne -
- zł

5.
Podatek dochodowy -
526,00zł

6.
Strata -
1.068.221,23zł

7.
Stan funduszu własnego na dzień 31.12.08 wynosi -
223.510.070,79zł

8.
Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na dz. 31.12.08 wynosi -
2.580.395,79zł

9.
Suma bilansowa -
270.667.536,60zł
IV.
1.
Pokrycie straty bilansowej Uniwersytetu - Część Toruńska za 2008 rok w kwocie 6.032.487,71 zł z funduszu zasadniczego Uczelni.

2.
Pokrycie straty bilansowej Uniwersytetu - Część Bydgoska za 2008 rok w kwocie 1.068.221,23 zł z funduszu zasadniczego Uczelni.

3.
Możliwość przeznaczenia niewykorzystanych w 2008 roku środków dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacja leczniczą studentów niepełnosprawnych na budowę i zakup środków trwałych służących studentom niepełnosprawnym.

Szczegółowe sprawozdanie zawarte jest w załączniku do uchwały*.


Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

R e k t o r

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 27 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2009 r.


Akty prawne w bieżącym roku