Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 27

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 38 ust. 1 pkt 19 lit. d) Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zmienionej uchwałą Nr 53 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. oraz Uchwałą Nr 117 z dnia 30 października 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 pkt 17 dodaje się podpunkt 2) w brzmieniu:
  "2) geoinformacja środowiskowa - zawarte w załączniku nr 17.2. do niniejszej uchwały,"
 2. W § 1 pkt 17 dodaje się podpunkt 3) w brzmieniu:
  "3) studia miejskie - zawarte w załączniku nr 17.3. do niniejszej uchwały."
 3. Załącznik nr 10.1. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 1 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik nr 13.1. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik nr 13.2. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 3 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik nr 16.1. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 4 do niniejszej uchwały.
 7. Załącznik nr 16.5. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 5 do niniejszej uchwały.
 8. Załącznik nr 16.6. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 6 do niniejszej uchwały.
 9. Załącznik nr 16.7. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 7 do niniejszej uchwały.
 10. Załącznik nr 17.1. otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 8 do niniejszej uchwały.
 11. Dodaje się załącznik nr 17.2 w brzmieniu określonym w załączniku* nr 9 do niniejszej uchwały.
 12. Dodaje się załącznik nr 17.3 w brzmieniu określonym w załączniku* nr 10 do niniejszej uchwały.
 13. Załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Załączniki do uchwały nr 27 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2013 r. nie zostały opublikowane i znajdują się w Archiwum UMK, Dziale Kształcenia oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt