Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 26

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
Ustala się następujące rodzaje wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako zwiększenie wynagrodzeń w rozumieniu art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":
dodatki specjalne powyżej 10% wynagrodzenia zasadniczego finansowane ze środków pochodzących ze studiów niestacjonarnych,
dodatki specjalne i premie sfinansowane ze środków zewnętrznych innych niż określone w art. 94 ust.1 i art. 94b ustawy oraz w pkt. 1,
  1. wynagrodzenia dodatkowe,
  2. wynagrodzenia uzupełniające,
  3. podwyższenia wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych i podyplomowych ponad poziom stawek za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych,
  4. dodatki wydziałowe, organizacyjne, dodatkowe wynagrodzenia za pozostałe czynności na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i kursach,
  5. wynagrodzenia za urlop naliczone od wynagrodzeń dodatkowych lub uzupełniających.
§ 2
Zasady przyznawania wynagrodzeń, o których mowa w § 1 określają odrębne przepisy wewnętrzne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz decyzje rektora.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2013 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt