Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 24

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 21 lit. ł § oraz 115 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w   T o r u n i u

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2013 r. wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej

p o z y t y w n i e
zaopiniował wnioski o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"

następującym osobom:

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt