Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 23

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 21 lit. ł oraz § 115 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w   T o r u n i u

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2013 r. wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

p o z y t y w n i e   zaopiniował wnioski o nadanie:

 1. Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej następującej osobie:
  • prof. dr. hab. Ralphowi Schattkowsky z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.
 2. Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski następującym osobom:
  • dr. hab. Stefanowi Grzybowskiemu, prof. UMK z Wydziału Filologicznego,
  • prof. dr. hab. Zenonowi Wiśniewskiemu z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • ks. prof. dr. hab. Jerzemu Bagrowiczowi z Wydziału Teologicznego,
  • ks. prof. dr. hab. Czesławowi Rychlickiemu z Wydziału Teologicznego.
 3. Złotego Krzyża Zasługi następującym osobom:
  • mgr. inż. Tadeuszowi Robaczewskiemu z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • prof. dr. hab. Szczepanowi Wierzchosławskiemu z Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr hab. Wandzie Roman, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr hab. Ewie Głowackiej, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych.
 4. Srebrnego Krzyża Zasługi następującej osobie:
  • dr. hab. Ryszardowi Mączyńskiemu, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych.
 5. Brązowego Krzyża Zasługi następującej osobie:
  • dr Wandzie Ciszewskiej z Wydziału Nauk Historycznych.
 6. Medalu Złotego Za Długoletnią Służbę następującym osobom:
  • dr hab. Ewie Kita, prof. UMK z Wydziału Chemii,
  • dr hab. Jadwidze Ostrowskiej-Czubenko, prof. UMK z Wydziału Chemii,
  • dr. hab. Mirosławowi Wełniakowi, prof. UMK z Wydziału Chemii,
  • dr hab. Barbarze Zegarskiej z Wydziału Farmaceutycznego,
  • mgr. Jackowi Ornowskiemu z Wydziału Farmaceutycznego,
  • dr Marii Adamiak z Wydziału Filologicznego,
  • prof. dr. hab. Jarosławowi Wencie z Wydziału Nauk Historycznych,
  • prof. dr hab. Zofii Waszkiewicz z Wydziału Nauk Historycznych
  • dr hab. Jolancie Małeckiej-Kukawce, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr Bernadecie Cegła z Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  • dr Ewie Barczykowskiej z Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  • dr Mirosławie Felsmann z Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  • prof. dr. hab. Ryszardowi Michalskiemu z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych,
  • prof. dr. hab. Marianowi Filarowi z Wydziału Prawa i Administracji,
  • prof. dr. hab. Januszowi Justyńskiemu z Wydziału Prawa i Administracji,
  • prof. dr. hab. Ryszardowi Łaszewskiemu z Wydziału Prawa i Administracji,
  • Krzysztofowi Lisek z Wydziału Sztuk Pięknych,
  • mgr. Januszowi Gierlasińskiemu z Wydziału Sztuk Pięknych,
  • ks. dr. hab. Zdzisławowi Pawlakowi, prof. UMK z Wydziału Teologicznego,
  • mgr Renacie Jarzembskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • mgr Alicji Prokopowicz z Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • mgr Kamili Maj z Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • mgr Urszuli Zaborskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej,
 7. Medalu Srebrnego Za Długoletnią Służbę następującym osobom:
  • dr Alinie Trejgell z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
  • dr Grażynie Dąbrowskiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
  • dr hab. Danucie Kowalewskiej z Wydziału Filologicznego,
  • dr. hab. Wacławowi Lewandowskiemu, prof. UMK z Wydziału Filologicznego,
  • dr hab. Ariadnie Strugielskiej z Wydziału Filologicznego,
  • mgr. Krzysztofowi Strzemeskiemu z Wydziału Filologicznego,
  • dr. hab. Aleksandrowi Smolińskiemu, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych,
  • mgr Katarzynie Polak z Wydziału Sztuk Pięknych,
  • dr Małgorzacie Pronobis-Gajdzis z Wydziału Sztuk Pięknych,
  • dr hab. Justynie Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych,
  • dr Joannie Karbowskiej-Berent z Wydziału Sztuk Pięknych,
  • dr hab. Alicji Majewskiej, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych,
  • art. graf. Witoldowi Pochylskiemu z Wydziału Sztuk Pięknych.
 8. Medalu Brązowego Za Długoletnią Służbę następującym osobom:
  • dr hab. Justynie Wiśniewskiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
  • dr. Rafałowi Moczkodanowi z Wydziału Filologicznego,
  • dr. hab. Annie Branach-Kallas z Wydziału Filologicznego,
  • dr. hab. Przemysławowi Żywiczyńskiemu z Wydziału Filologicznego,
  • dr. hab. Waldemarowi Rozynkowskiemu, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr. hab. Tomaszowi Kempie, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr. Robertowi Ślusarzowi z Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  • dr Elżbiecie Grzelak-Kostulskiej z Wydziału Nauk o Ziemi,
  • dr Barbarze Kaczorowskiej z Wydziału Sztuk Pięknych,
  • mgr Joannie Cieślikowskiej z Wydziału Sztuk Pięknych.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt