Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 29 kwietnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 22

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie utworzenia WYDZIAŁU POLITOLOGII I STUDIÓW MIEDZYNARODOWYCH.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (ze zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:
§ 1
 1. Tworzy się Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (nazwa w języku angielskim: Faculty of Political Sciences and International Studies) zwany dalej Wydziałem.
 2. Zadaniem Wydziału jest prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej oraz kształcenie kadry naukowej w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej oraz dyscyplin pokrewnych.
§ 2
 1. W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki naukowo-dydaktyczne:
  1. Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego (nazwa w języku angielskim Department of National and International Security),
  2. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (nazwa w języku angielskim Department of Journalism and Communication),
  3. Katedra Europeistyki (nazwa w języku angielskim Department of European Studies),
  4. Katedra Europy Wschodniej (nazwa w języku angielskim Department of Eastern Europe),
  5. Katedra Hermeneutyki Polityki (nazwa w języku angielskim Department of Hermeneutics of Politics),
  6. Katedra Historii Dyplomacji (nazwa w języku angielskim Department of History of Diplomacy),
  7. Katedra Konfliktów Politycznych (nazwa w języku angielskim Department of Political Conflicts),
  8. Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych (nazwa w języku angielskim Department of International Political Relations),
  9. Katedra Myśli Politycznej (nazwa w języku angielskim Department of Political Thought),
  10. Katedra Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego (nazwa w języku angielskim Department of International Law and the Law of the European Union),
  11. Katedra Systemu Politycznego RP (nazwa w języku angielskim Department of Polish Political System),
  12. Katedra Teorii Kultury i Religii (nazwa w języku angielskim Department of Culture and Religious Theory),
  13. Katedra Teorii Polityki (nazwa w języku angielskim Department of Politcal Theory),
  14. Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych (nazwa w języku angielskim Department of History of International Relations).
 2. Zakresy działania jednostek wymienionych w pkt. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Tworzy się Bibliotekę Wydziału, która przejmuje zbiory biblioteki zniesionych Instytutów: Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych.
 4. Tworzy się dziekanat Wydziału, który przejmuje dokumentację sekretariatów zniesionych Instytutów: Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych oraz odpowiednią dokumentację studentów Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Nauk Historycznych.
 5. Wydział przejmuje pomieszczenia, wyposażenie oraz inne składniki majątkowe zniesionych instytutów: Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych.
§ 3
W załączniku nr 3 do Statutu UMK - "Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu" dodaje się rozdz. XIa w brzmieniu:

"XIa.   WYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 1. Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego
 2. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 3. Katedra Europeistyki
 4. Katedra Europy Wschodniej
 5. Katedra Hermeneutyki Polityki
 6. Katedra Historii Dyplomacji
 7. Katedra Konfliktów Politycznych
 8. Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych
 9. Katedra Myśli Politycznej
 10. Katedra Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego
 11. Katedra Systemu Politycznego RP
 12. Katedra Teorii Kultury i Religii
 13. Katedra Teorii Polityki
 14. Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych."
§ 4
 1. Wydział rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2009 r.
 2. Władze instytutów: Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych z dniem wejścia
 3. w życie uchwały rozpoczynają organizowanie Wydziału.
 4. W budżecie Uniwersytetu na 2009 r. zostaną przydzielone środki finansowe dla Wydziału.
§ 5
 1. Z dniem 1 września 2009 r. Wydział przejmuje prowadzenie kierunku studiów "stosunki międzynarodowe", prowadzonego przez Wydział Nauk Historycznych oraz kierunków: "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" oraz "politologia" prowadzonych przez Wydział Humanistyczny, z zastrzeżeniem ust 3.
 2. Studenci kierunków i rodzajów studiów wymienionych w ust. 1 oraz słuchacze odpowiednich studiów podyplomowych od dnia 1 września 2009 r. stają się studentami i słuchaczami Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.
 3. Studenci kierunków i rodzajów studiów wymienionych w ust. 1 oraz słuchacze odpowiednich studiów podyplomowych, kończący studia w roku akademickim 2008/2009 otrzymują dyplomy lub świadectwa ukończenia odpowiednio z wydziałów: Humanistycznego lub Nauk Historycznych.
§ 6
 1. Od dnia 1 września 2009 r. nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zniesionych instytutów (Instytut Politologii oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych) stają się pracownikami Wydziału.
 2. Rektor i kanclerz Uniwersytetu wspólnie z dziekanem-elektem Wydziału dokonają obsady niezbędnych stanowisk pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
§ 7
 1. Rady instytutów: Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych powołują Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych w składzie określonym w § 90 ust. 4 Statutu UMK.
 2. Wydziałowa Komisja Wyborcza, o której mowa w ust. 1 ustali szczegółowy terminarz czynności wyborczych władz dziekańskich, członków Rady Wydziału oraz przedstawicieli do Senatu i przeprowadzi te wybory.
§ 8
Rektor w drodze zarządzenia określi kody rodzajów i systemów studiów oraz kody struktury organizacyjnej Wydziału.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

R e k t o r


Załącznik do Uchwały Nr 22 Senatu UMK z dnia 31 marca 2009 r. nie został opublikowany i znajduje się w Archiwum UMK oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt