Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 20

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Leszka Meissnera na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 21 lit. b Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w   T o r u n i u

po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z dnia 16 stycznia 2013 r.,
przedstawionego przez dziekana Wydziału prof. dr. hab. Stanisława Chwirota

wyraża   p o z y t y w n ą   opinię

w sprawie mianowania profesora doktora habilitowanego Leszka Meissnera
na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na czas nieokreślony.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt