Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 23 marca 2004
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 16

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ulicy Szosa Bydgoska 40-62 w Toruniu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 26 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

S e n a t

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 23 marca 2004 r. sprawy nabycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Szosa Bydgoska nr 40-62

w y r a ż a   z g o d ę

na nabycie ww. nieruchomości, w skład której wchodzi:

  1. grunt o pow. 6110 m2,
  2. budynek biurowy o pow. użytkowej 1.104,44 m2 i kubaturze 4437 m3,
  3. budynek gospodarczy,
  4. ogrodzenie budynku administracyjnego,
  5. droga dojazdowa z parkingiem i oświetleniem.
Nieruchomość ta położona jest na gruncie oznaczonym działką nr 70 i numerem księgi wieczystej - 17512.

Ponadto Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

u p o w a ż n i a

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu do podejmowania niezbędnych działań w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w tej sprawie.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Rektor


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt