Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 149

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Asnyka 2, 2A w Toruniu

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 20 lit. d Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u
w y r a ż a   z g o d ę

na sprzedaż w ramach przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność UMK, położonej w Toruniu przy ul. Asnyka 2, 2A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 205/5, 205/6 o łącznej powierzchni 0,3348 ha, zapisanej w KW TO l T/00027981/5 i KW TO l T/00036936/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu.
Ponadto Senat UMK upoważnia kanclerza Uniwersytetu do podejmowania niezbędnych działań w imieniu i na rzecz Uniwersytetu w tej sprawie.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt