Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 148

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. służebności przesyłu na nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt. 20 lit. d Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
Ze względu na potrzeby infrastruktury związanej z budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV dla zasilania nowo budowanego Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Collegium Medicum z dnia 20 listopada 2012 r.

wyraża zgodę

na ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, obejmującej działkę gruntową nr 11/7 o pow. 0,5301 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy KW nr BY1B/00197948/1.
§ 2
Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1 może nastąpić pod warunkiem, że Minister Skarbu Państwa, na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493 z późn. zm.), wyrazi zgodę na ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. służebności przesyłu na nieruchomości UMK, o której mowa w § 1.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.
Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt