Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 147

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Na podstawie § 34 ust. l Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

u c h w a l a   się co następuje:

I. Przepisy ogólne

§ 1
 1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Toruniu (nazwa w języku angielskim: Foreign Languages Centre), zwane dalej "Studium" jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do nauczania języków obcych zgodnie z celami i zadaniami Uniwersytetu określonymi szczegółowo w odrębnych przepisach oraz w programach studiów.
 2. Studium działa na podstawie Statutu UMK oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Do podstawowych zadań Studium należy:
  1. organizowanie i prowadzenie nauczania języków obcych,
  2. doskonalenie procesu dydaktycznego.
§ 2
 1. W zakresie działalności dydaktycznej Studium:
  1. prowadzi lektoraty języków obcych objęte programem studiów na poszczególnych kierunkach lub specjalnościach,
  2. prowadzi odpłatne dodatkowe kursy dokształcające z języków obcych,
  3. organizuje egzaminy umożliwiające uzyskanie certyfikatów międzynarodowych i innych.
 2. Zasady przyznawania Studium dodatkowych środków finansowych z tytułu prowadzenia odpłatnych form działalności dydaktycznej oraz zasady wynagradzania pracowników prowadzących odpłatne zajęcia określa rektor.
 3. Studium może prowadzić lektoraty dla jednostek organizacyjnych w Collegium Medicum na wniosek prorektora ds. Collegium Medicum na zasadach określonych przez rektora.
§ 3
Organami Studium są:
 1. Rada Studium,
 2. Kierownik Studium.

II. Rada Studium

§ 4
 1. Rada Studium jest organem opiniodawczym rektora.
 2. W skład Rady Studium wchodzi:
  1. pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w kampusie toruńskim i reprezentujących odpowiednio:
   1. obszar nauk humanistycznych,
   2. obszar nauk społecznych,
   3. obszar nauk ścisłych,
   4. obszar nauk przyrodniczych,
   5. obszar sztuki,
  2. posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, powołanych przez rektora na wniosek odpowiedniego prorektora,
  3. jeden wskazany przez kierownika Studium przedstawiciel pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy w Studium,
  4. jeden przedstawiciel studentów delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego na kadencję określoną w Regulaminie Samorządu Studenckiego,
  5. jeden przedstawiciel doktorantów delegowany przez uczelniany organ samorządu doktorantów na kadencję określoną w Regulaminie Samorządu Doktorantów UMK.
 3. W posiedzeniach Rady Studium uczestniczy z głosem doradczym kierownik Studium.
 4. W posiedzeniach Rady Studium mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, których statutowa jednostka działa w Studium, po jednym z każdego związku.
§ 5
Przewodniczącego Rady Studium i jego zastępcę powołuje i odwołuje rektor spośród członków Rady, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.
§ 6
 1. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się l stycznia, a kończy się 31 grudnia ostatniego roku kadencji organów Uniwersytetu.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Studium w przypadkach, o których mowa w § 95 ust. l Statutu UMK, następuje uzupełnienie składu Rady, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.
§ 7
 1. Posiedzeniami Rady Studium kieruje przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca.
 2. Posiedzenie zwyczajne Rady Studium zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz w semestrze.
 3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje przewodniczący na wniosek co najmniej czterech członków Rady, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, który powinien zawierać proponowany przedmiot posiedzenia.
 4. Przewodniczący Rady Studium może określić szczegółowy harmonogram (semestralny, roczny) posiedzeń Rady na początku każdego roku akademickiego.
 5. Z posiedzeń Rady Studium sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. Kopia protokołu znajduje się w sekretariacie Studium do wglądu dla pracowników Studium.
 6. Obsługę administracyjną Rady Studium zapewnia kierownik Studium.
§ 8
 1. Rada Studium przyjmuje w głosowaniu jawnym zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad.
 2. Każdy członek Rady Studium może zaproponować włączenie określonej sprawy do porządku obrad; wniosek ten podlega głosowaniu.
 3. Do podejmowania uchwał przez Radę Studium stosuje się § 82 Statutu UMK.
§ 9
Do zadań Rady Studium należy w szczególności:
 1. inicjowanie i opiniowanie kierunków działania Studium,
 2. opiniowanie rocznego planu pracy oraz sprawozdania z działalności Studium, przedstawionych przez kierownika,
 3. opiniowanie wniosków o przyznanie odznaczeń, medali i nagród dla pracowników Studium,
 4. opiniowanie regulaminu Studium i inicjowanie jego zmian,
 5. opiniowanie programów kursów dokształcających organizowanych w Studium,
 6. opiniowanie każdego wniosku skierowanego przez rektora.

III. Kierownik Studium

§ 10
 1. Kierownika Studium powołuje rektor na okres do czterech lat spośród pracowników Studium zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy.
 2. Stanowiska kierownika Studium nie można łączyć ze stanowiskiem kierownika zespołu językowego.
§ 11
 1. Kierownik odpowiada za działalność Studium oraz reprezentuje Studium na zewnątrz.
 2. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Studium oraz ponosi odpowiedzialność materialną za stan składników majątkowych Studium.
 3. Kierownik Studium:
  1. przygotowuje roczny plan pracy oraz sporządza sprawozdanie z jego wykonania,
  2. dysponuje przydzielonymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. zgłasza wnioski prorektorowi w sprawach przyjmowania, awansowania i zwalniania pracowników oraz udzielania urlopów naukowych, po konsultacji z kierownikami zespołów językowych,
  4. zgłasza Radzie Studium wnioski do zaopiniowania o przyznanie odznaczeń państwowych, medali i nagród,
  5. powołuje komisje doraźne do realizacji określonych zadań,
  6. występuje z wnioskiem do rektora o powołanie:
   1. zastępców kierownika Studium,
   2. kierowników zespołów językowych,
  7. występuje z wnioskiem do rektora o powołanie, likwidację lub przekształcenie zespołu językowego,
  8. określa zakres czynności dla zastępców kierownika Studium, kierowników zespołów językowych oraz pracowników Studium niebędących nauczycielami akademickimi,
  9. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. wykonuje inne zadania zlecone przez rektora lub wynikające z przepisów szczególnych.
§ 12
 1. Zastępców kierownika Studium, nie więcej niż dwóch, powołuje rektor na wniosek kierownika Studium, na okres do czterech lat, spośród pracowników Studium zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy.
 2. Stanowiska zastępcy kierownika Studium nie można łączyć ze stanowiskiem kierownika zespołu językowego.

IV. Zespoły językowe

§ 13
 1. W Studium działają następujące zespoły językowe:
  1. Zespół języka angielskiego,
  2. Zespół języka niemieckiego,
  3. Zespół języków romańskich,
  4. Zespół języka rosyjskiego.
 2. Decyzję o powołaniu, likwidacji lub przekształceniu zespołu językowego podejmuje rektor, na wniosek kierownika Studium.
 3. Zespół składa się z osób nauczających tego samego języka lub języków pokrewnych.
 4. Do zakresu zadań zespołów należy organizowanie procesu dydaktycznego z poszczególnych języków.
§ 14
Kierownika zespołu językowego powołuje rektor na okres do czterech lat, na wniosek kierownika Studium, spośród pracowników danego zespołu zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy.
§ 15
Do zadań kierownika zespołu należy w szczególności:
 1. przygotowanie rocznego planu pracy zespołu i sprawozdania z jego realizacji,
 2. przydzielanie pracownikom zajęć dydaktycznych,
 3. rozliczanie zaplanowanych i przepracowanych godzin w poszczególnych semestrach,
 4. organizowanie zastępstw,
 5. hospitowanie zajęć i bieżące ocenianie pracy członków zespołu,
 6. występowanie z inicjatywą przyjęcia, zwolnienia, awansowania i nagradzania pracowników zespołu,
 7. popieranie inicjatyw szkoleniowych i dydaktycznych,
 8. bieżąca współpraca z wydziałami,
 9. wykonywanie innych zadań ustalonych przez kierownika Studium lub wynikających z przepisów szczególnych.

V. Przepisy końcowe

§ 16
Traci moc uchwała nr 31 Senatu UMK z dnia 22 maja 2001 r. - Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
§ 17
Uchwała Senatu UMK - Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. po zaopiniowaniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt