Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 146

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wzoru zaświadczenia ukończenia szkolenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 167 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1167) oraz § 38 ust.1. pkt 19 k) Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Zatwierdza się wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych, wzory świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzory świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz wzory zaświadczenia ukończenia szkolenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 2
  1. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia stanowi załącznik* nr 1 do uchwały.
  2. Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia stanowi załącznik* nr 2 do uchwały.
  3. Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich stanowi załącznik* nr 3 do uchwały.
  4. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie stanowi załącznik* nr 4 do uchwały.
  5. Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie stanowi załącznik* nr 5 do uchwały.
  6. Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie stanowi załącznik* nr 6 do uchwały.
  7. Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych stanowi załącznik* nr 7 do uchwały.
  8. Wzór świadectwa ukończenia kursu dokształcającego stanowi załącznik* nr 8 do uchwały.
  9. Wzór zaświadczenia ukończenia szkolenia stanowi załącznik* nr 9 do uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Załączniki do uchwały nr  146 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. nie zostały opublikowane i znajdują się w Archiwum UMK oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt