Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 145

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów nadania stopnia doktora oraz wzorów dyplomów nadania stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), § 24 i § 25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1200) oraz § 38 ust. 1. pkt 19 l) Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Zatwierdza się wzory dyplomów nadania stopnia doktora oraz wzory dyplomów nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 2
  1. Wzór dyplomu nadania stopnia naukowego doktora stanowi załącznik* nr 1 do uchwały.
  2. Wzór dyplomu nadania stopnia doktora sztuki stanowi załącznik* nr 2 do uchwały.
  3. Wzór dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego według dotychczasowych przepisów stanowi załącznik* nr 3 do uchwały.
  4. Wzór dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego według nowych przepisów stanowi załącznik* nr 4 do uchwały
  5. Wzór dyplomu nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki według dotychczasowych przepisów stanowi załącznik* nr 5 do uchwały.
  6. Wzór dyplomu nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki według nowych przepisów stanowi załącznik* nr 6 do uchwały
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Załączniki do uchwały nr  145 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. nie zostały opublikowane i znajdują się w Archiwum UMK oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt