Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 142

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie modernizacji obiektów Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu

Na podstawie § 38 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u
w y r a ż a   z g o d ę

na realizację inwestycji polegającej na modernizacji obiektów Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu oraz

upoważnia Rektora

do podejmowania działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych współfinansujących tę inwestycję w ramach projektu "Kopernik-550".
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego wraz z podaniem źródła ich pochodzenia, określana będzie na każdy rok w ramach planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu uchwalonych przez Senat UMK.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt