Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 141

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2012 r.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 20 lit. b Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W części toruńskiej planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu:
  1. wprowadza się zmiany o treści zawartej w załączniku* nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. uchwala się osobowy fundusz płac wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 147.115 tys. zł, w tym zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - 5.450 tys. zł.
§ 2
W części bydgoskiej planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu:
  1. wprowadza się zmiany o treści zawartej w załączniku* nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. uchwala się osobowy fundusz płac wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 55.355 tys. zł, w tym zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - 272 tys. zł.
§ 3
W planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu:
  1. wprowadza się zmiany o treści zawartej w załączniku* nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. uchwala się osobowy fundusz płac wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 202.470 tys. zł, w tym zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - 5.722 tys. zł.
§ 4
Upoważnia się Rektora do aktualizacji planu rzeczowo - finansowego na 2012 r. i poinformowania o tym Senatu UMK.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Załączniki do uchwały nr 141 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. nie zostały opublikowane i znajdują się w Archiwum UMK oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt