Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 14

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Makerere

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 8 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Collegium Medicum z dnia 8 stycznia 2013 r., wyraża zgodę na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Makerere (Uganda) a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 22 stycznia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt