Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 137

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 22 lit. b Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654).

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy (Uchwała Nr 72 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) - wprowadza się następującą zmianę:
Załącznik nr 1 do Statutu Szpitala otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem* do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2012 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137 Senatu UMK z dnia 27 listopada 2012 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt