Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 135

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zatrudnienia mgr Justyny Morzy na stanowisku Kanclerza UMK

Na podstawie § 133 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a
w   T o r u n i u

po zapoznaniu się z wynikami konkursu na stanowisko Kanclerza UMK,
przedstawionymi przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej dr. hab. Włodzimierza Karaszewskiego, prof. UMK

wyraża   p o z y t y w n ą   opinię

w sprawie zatrudnienia mgr Justyny Morzy
na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od dnia 1 grudnia 2012 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt