Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 134

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Arkadiusza Lacha na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 21 lit. c Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a
w   T o r u n i u

po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 13 listopada 2012 r.,
przedstawionego przez dziekana Wydziału dr. hab. Tomasza Justyńskiego, prof. UMK

wyraża   p o z y t y w n ą   opinię

w sprawie zatrudnienia doktora habilitowanego Arkadiusza Lacha
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji,
jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt