Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 13

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

Na podstawie § 14 ust. 1, § 23 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (Biuletyn Prawny UMK Nr 3, poz. 45) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3) integrację polskiego środowiska fizyków atomowych, molekularnych i optycznych oraz wzmacnianie jego udziału w europejskiej oraz światowej współpracy naukowej."
 2. w § 2 uchyla się ust. 3
 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
  "§ 3
  Organami Laboratorium są:
  1. dyrektor,
  2. Rada Naukowa Laboratorium."
 4. § 4 otrzymuje brzmienie:
  "§ 4
  Uchwalony przez Radę Naukową Laboratorium i zatwierdzony przez rektora regulamin określi:
  1. tryb powoływania i odwoływania oraz zadania dyrektora Laboratorium,
  2. tryb powoływania i skład, zadania oraz zasady działania Rady Naukowej Laboratorium,
  3. zasady udostępniania Laboratorium dla prowadzenia badań naukowych innym jednostkom naukowym."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt