Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 12

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 22 lit. b Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (tj. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn.zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (Uchwała Nr 73 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) - wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Szpital prowadzi cztery przedsiębiorstwa:
  1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, prowadzące działalność leczniczą w zakresie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia szpitalne, wskazane w §8 ust.2,
  2. Uniwersyteckie Centrum Świadczeń Ambulatoryjnych, prowadzący działalność leczniczą w zakresie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
   1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej,
   2. świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, polegające na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
   3. świadczenia z zakresu psychiatrii, zabiegów endoskopowych, diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej, żywienia dojelitowego i pozajelitowego wskazane w §8 ust.3,
  3. Uniwersyteckie Centrum Diagnostyczne, prowadzące działalność leczniczą w zakresie świadczeń zdrowotnych w rodzaju badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia ustalenia dalszego postępowania leczniczego, z wyłączeniem diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej, wskazane w §8 ust.4,
  4. Zakład Medycyny Paliatywnej, prowadzący działalność polegającą na sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologiczne i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów."
 2. w § 8 ust. 1 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu :
  "c) Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w ramach przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Medycyny Paliatywnej."
 3. w § 8 ust. 2 skreśla się słowa:
  "opieki paliatywnej"
 4. po § 8 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  "5. Zakład Medycyny Paliatywnej udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny paliatywnej."
 5. załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem* nr 1 do niniejszej uchwały
 6. załącznik nr 2 do Statutu otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem* nr 2 do niniejszej uchwały
 7. załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem* nr 3 do niniejszej uchwały
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12 Senatu UMK z dnia 22 stycznia 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12 Senatu UMK z dnia 22 stycznia 2013 r.
dokument Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 12 Senatu UMK z dnia 22 stycznia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt