Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 23 marca 2004
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 11

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Danuty Künstler-Langner na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.

Na podstawie art. 86 ust. 2 oraz art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

po rozpatrzeniu wniosku Dziekana Wydziału złożonego za zgodą Rady Wydziału Filologicznego

wyraża    p o z y t y w n ą    opinię

w sprawie mianowania doktora habilitowanego Danuty Künstler-Langner
na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat na Wydziale Filologicznym.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Rektor


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt