COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

UCHWAŁA Nr 11

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 stycznia 2013 r.

Regulamin ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 86c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572)
W celu ochrony rezultatów prac twórczych, interesów twórców i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u

uchwala następujące zasady:

§ 1

Zakres podmiotowy regulaminu

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do pracowników UMK, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania, których zakres obowiązków co najmniej w części obejmuje świadczenie pracy o charakterze intelektualnym.
 2. Zasady wynikające z niniejszego regulaminu stosuje się również do osób niepozostających z UMK w stosunku pracy, a uczestniczących w pracach, które mogą doprowadzić do powstania przedmiotów własności intelektualnej, jeśli wynika to z zawartych z nimi umów, w szczególności gdy dobro intelektualne powstało dzięki pomocy UMK.
 3. Zasady wynikające z niniejszego regulaminu stosuje się również do innych pracowników, niż określonych w ust. 1, jeśli wynika to z umów będących podstawą ich zatrudnienia lub gdy wyrażą na to zgodę na piśmie.
 4. Zasady wynikające z niniejszego regulaminu stosuje się również do doktorantów, studentów, stażystów, stypendystów oraz innych osób nie pozostających z UMK w stosunku pracy, jeżeli tak stanowi umowa zawarta między nimi a UMK. Umowę zawiera w imieniu UMK rektor lub inna upoważniona przez niego osoba.
 5. Postanowienia regulaminu odnoszące się do twórców mają zastosowanie do współtwórców. Współtwórcy obowiązani są do określenia na piśmie wielkości udziałów w prawach do stworzonego dobra intelektualnego oraz sposobu wspólnego podejmowania decyzji dotyczących wykonywania ich praw, w szczególności do wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania ich interesów wobec UMK.
§ 2

Zakres przedmiotowy regulaminu

 1. Postanowienia regulaminu stosuje się do utworów oraz innych rezultatów pracy intelektualnej powstałych przy wykonywaniu pracy naukowej, dydaktycznej, badawczej i rozwojowej w UMK, mających w szczególności charakter utworów naukowych.
 2. Niniejszy regulamin znajduje również zastosowanie do dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują UMK na podstawie innych tytułów.
§ 3

Definicje pojęć

Dla potrzeb niniejszego regulaminu, poniższe pojęcia posiadają następujące znaczenie:
 1. "AIP" - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
 2. "dobra intelektualne" - podlegające ochronie prawnej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, odmiany roślin, rozwiązania o charakterze know-how, projekty racjonalizatorskie, utwory (w tym utwory naukowe, utwory dydaktyczne, programy komputerowe), przedmioty praw pokrewnych, bazy danych (stanowiące utwory, a także bazy danych chronione prawem sui generis), a także inne formy wyrażenia w postaci dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej, w szczególności materiały e-learningowe, dzienniki prac badawczych, metody badań, przewodniki do ćwiczeń, modele, prezentacje multimedialne itp.;
 3. "dobra intelektualne powstałe w ramach stosunku pracy" - dobra intelektualne powstałe w wykonaniu obowiązków wynikających ze stosunku pracy w UMK, w szczególności powstałe w wykonaniu zadań naukowych, badawczych lub dydaktycznych, a także w wykonaniu umów z podmiotami trzecimi, których UMK jest stroną, w tym również w wykonaniu przez UMK zadań finansowanych ze środków publicznych. Są to również dobra intelektualne powstałe przy pomocy UMK, o ile w zawartej umowie o pomoc ustalono, że prawa do nich będą przysługiwały UMK choćby w części. Przez "pomoc UMK" rozumie się pomoc finansową, organizacyjną, materiałową, sprzętową, lokalową lub techniczną udzieloną przez UMK, umożliwiającą lub sprzyjającą stworzeniu chronionego dobra niematerialnego, określoną w zawartej umowie. Pomoc może polegać w szczególności na sfinansowaniu choćby w części badań naukowych, opracowaniu ich wyników, dostarczeniu sprzętu, udzielaniu konsultacji czy opinii itp. Pomoc może także polegać na udostępnieniu infrastruktury naukowo - badawczej znajdującej się m.in. w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK;
 4. "jednostka" - wydział, instytut lub inna jednostka w przypadku jednostek międzywydziałowych lub pozawydziałowych, w tym ogólnouniwersyteckich, w której zatrudniony jest twórca;
 5. "kierownik jednostki" - dziekan wydziału, kierownik instytutu lub kierownik innej jednostki w przypadku jednostek międzywydziałowych lub pozawydziałowych, w tym ogólnouniwersyteckich;
 6. "know-how" - poufne informacje o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub organizacyjnym, mające znaczenie dla działalności gospodarczej;
 7. "komisja" - Komisja UMK do Spraw Własności Intelektualnej;
 8. "pracownik" - osoba pozostająca w stosunku pracy z UMK;
 9. "projekt racjonalizatorski" - nadające się do wykorzystania rozwiązanie o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, zgłoszone przez twórcę i przyjęte w tym charakterze przez UMK i następnie faktycznie zastosowane;
 10. "regulamin" - niniejszy regulamin dotyczący ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 11. "repozytorium UMK" - Repozytorium Otwarte UMK, służące gromadzeniu, upowszechnianiu i zabezpieczaniu dóbr intelektualnych UMK;
 12. "spółka spin-off"- spółka handlowa, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest co najmniej jeden pracownik UMK, zawiązana w celu komercjalizacji chronionych dóbr intelektualnych oraz projektów racjonalizatorskich, do których prawa posiada UMK, powiązana (w szczególności organizacyjnie, formalno-prawnie lub finansowo) z UMK (lub ze spółką od niego zależną). Szczegółowe zasady tworzenia spółek spin-off określa odrębny regulamin;
 13. "tajemnica" - informacje nieujawnione do wiadomości publicznej, w szczególności o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne posiadające wartość gospodarczą; do tajemnicy UMK, w tym jej ochrony, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. - Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) regulujące tajemnicę przedsiębiorstwa;
 14. "twórca" - osoba fizyczna, która stworzyła chronione dobro intelektualne lub projekt racjonalizatorski; pojęcie to oznacza także współtwórcę, jeśli dane dobro intelektualne jest dziełem kilku osób;
 15. "UMK" - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 4

Dobra intelektualne powstałe w ramach stosunku pracy

 1. Reguły określone w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do chronionych dóbr intelektualnych stworzonych przez pracowników UMK w ramach wykonywania przez nich obowiązków wynikających z nawiązanego stosunku pracy i w czasie trwania tego stosunku. Obowiązki te, obejmujące działalność intelektualną określa w szczególności umowa o pracę, akt mianowania, regulamin pracy, polecenie przełożonego.
 2. Za dobra intelektualne powstałe w ramach stosunku pracy uważa się także dobra własności intelektualnej stworzone w trakcie pobytu pracownika na stypendium, stworzone w ramach realizacji grantów uczelnianych, a także w czasie urlopów naukowych, w trakcie których prowadzone badania były finansowane choćby w części przez UMK, a także z funduszy pozyskanych z zewnątrz. Umowa z instytucją zewnętrzną (finansującą w szczególności stypendium) może określać zakres praw jej przysługujących względem stworzonego dobra, w szczególności odnośnie udostępnienia jej wyników badań w celach naukowych, badawczych, poznawczych itp. W razie, gdyby instytucji miały przysługiwać wyłącznie prawa własności intelektualnej do stworzonych dóbr, zawarcie takiej umowy wymaga zgody rektora UMK lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. W razie sporu co do tego, czy dobro intelektualne powstało w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy z UMK, spór rozstrzyga komisja. Podjęcie uchwały przez komisję nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu praw w postępowaniu przed sądem powszechnym.
 4. Zawarcie umowy z pracownikiem przewidującej odstępstwa od regulaminu wymaga wyraźnej zgody rektora, ze wskazaniem stosownych różnic.
 5. Przez stworzenie dóbr niematerialnych w ramach stosunku pracy rozumie się także modyfikację dobra już istniejącego. Jeśli modyfikacja jest na tyle istotna, że prowadzi do powstania nowego dobra intelektualnego, podlega ono ochronie zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie i innych przepisach prawa.
 6. W razie delegowania pracownika do innej szkoły wyższej, jednostki naukowej lub badawczej w Polsce lub zagranicą, zawarcie umowy przyznającej tej jednostce prawa do chronionych dóbr niematerialnych stworzonych w czasie i w związku z takim pobytem, wymaga zgody rektora UMK lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 5

Dobra intelektualne powstałe poza stosunkiem pracy

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu znajdą odpowiednie zastosowanie również w przypadku stworzenia chronionego dobra niematerialnego przy pomocy UMK. Za "pomoc" uważane są konkretne świadczenia UMK w zakresie wykraczającym poza normalne korzystanie z jego infrastruktury przez pracownika w związku z jego zatrudnieniem, bez których nie mogłoby dojść do dobra intelektualnego. Pomoc ta może w szczególności polegać na wsparciu finansowym lub materiałowym.
 2. W pozostałych przypadkach stosowanie postanowień regulaminu może mieć miejsce na podstawie umowy pomiędzy twórcą a UMK.
 3. W razie zawarcia umowy z osobami, które mają wykonać na rzecz UMK inne czynności niż wynikające ze stosunku pracy z UMK lub z osobami trzecimi, w szczególności umowy o dzieło, obowiązkiem UMK jest dbałość o zapewnienie odpowiednich praw własności intelektualnej UMK, zwłaszcza, gdy dobro powstało przy pomocy UMK.
 4. Za dobra powstałe poza stosunkiem pracy uważa się również te, które pracownik stworzył w ramach wyjazdu niefinansowanego przez UMK, a przez podmiot trzeci, gdy w tym celu pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, a przedmiot badań nie dotyczył bezpośrednio zadań objętych jego obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy.
§ 6

Podstawowe obowiązki pracowników oraz osób, do których znajdzie zastosowanie regulamin

 1. Pracownik, lub inna osoba, ma obowiązek zgłosić UMK fakt stworzenia dobra intelektualnego i zamiaru jego pierwszego udostępnienia publiczności, w terminie dwóch tygodni od jego stworzenia. Korzystanie z nich wymaga zgody UMK.
 2. Zgłoszenie powinno być dokonane kierownikowi jednostki. W przypadku dóbr, o których mowa w § 9, kierownik jednostki obowiązany jest przekazać je niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych, rektorowi UMK lub upoważnionej przez niego osobie.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe twórcy oraz istotne informacje dotyczące dobra intelektualnego wraz z dokumentacją, w szczególności rodzaj stworzonego dobra, opis, zakres zastosowania, a także informacje wskazujące na możliwość uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Jeśli w stworzeniu dobra intelektualnego uczestniczyło kilka osób, zgłoszenie wymaga podpisania przez wszystkich twórców.
 4. Dokonując zgłoszenia pracownik lub inna osoba, do której będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu, oświadcza na piśmie, że dobro niematerialne nie narusza praw osób trzecich.
 5. W przypadku dóbr własności przemysłowej, o których mowa w § 9, twórca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac badawczych, w szczególności zawierającego opis stworzonego dobra intelektualnego, instrukcje i sposoby zastosowania.
 6. Z chwilą stworzenia pracowniczego dobra intelektualnego twórca ma obowiązek współdziałać z UMK w zakresie jego wykorzystania, w szczególności: w celu uzyskania jego ochrony, zgody UMK na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wykorzystywania poza UMK, zwłaszcza zmierzających do komercjalizacji rezultatów twórczych oraz podjęcia czynności zmierzających do zgłoszenia dobra do objęcia prawem wyłącznym. Obowiązek współdziałania obejmuje w szczególności przekazanie potrzebnych informacji i dokumentacji.
 7. Obowiązek współdziałania, o którym mowa powyżej istnieje w szczególności w zakresie koniecznym do uzyskania ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej. Obowiązek ten dotyczy zwłaszcza zachowania poufności informacji, których ujawnienie mogłoby uniemożliwić uzyskanie ochrony.
 8. Do czasu ujawnienia przez UMK zgłoszonego rozwiązania, zwłaszcza podlegającemu opatentowaniu lub uzyskaniu innego prawa z zakresu własności przemysłowej, objęte jest ono tajemnicą UMK.
§ 7

Obowiązki UMK

 1. UMK zobowiązuje się do przestrzegania praw osobistych twórcy chronionego dobra intelektualnego.
 2. UMK prowadzi rejestr zgłoszeń patentowych, zgłoszeń o udzielenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oraz udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji. UMK prowadzi również rejestr projektów racjonalizatorskich i rozwiązań o charakterze know-how stworzonych przez pracowników w uczelni.
 3. UMK prowadzi Repozytorium, w którym gromadzi, upowszechnia i zabezpiecza dobra niematerialne UMK.
§ 8

Postanowienia dotyczące praw autorskich

 1. Twórcy przysługują autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do utworów pracowniczych zgodnie z poniższymi postanowieniami regulaminu.
 2. Autorskie prawa majątkowe do utworów, w tym utworów naukowych, przysługują twórcy, z zastrzeżeniem dalszych § 8 ust. 4 - 15 regulaminu.
 3. Twórca może opublikować lub w inny sposób rozpowszechniać utwór naukowy na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią lub samodzielnie (w szczególności poprzez umieszczenie utworu w Repozytorium UMK lub Portalu Edukacyjnym UMK), jeśli ujawnienie takiego utworu i zawartych w nim wyników badań nie doprowadzi do pozbawienia ochrony prawnej innych pracowniczych dóbr intelektualnych (albo nie uniemożliwi jej uzyskania), do których zgodnie z regulaminem prawo do uzyskania praw wyłącznych przysługuje UMK. Twórca zobowiązany jest do umieszczania obok swojego nazwiska pełnej nazwy UMK.
 4. Autorskie prawa majątkowe do utworów dydaktycznych (w tym do materiałów e-learningowych) przysługują twórcy. Może On przenieść prawa do nich na UMK lub udzielić stosownej licencji. Szczegółowe postanowienia określi odpowiednia umowa pomiędzy twórcą a UMK.
 5. UMK przysługuje:
  1. pierwszeństwo opublikowania utworu stworzonego przez pracownika w ramach obowiązków pracowniczych (zwielokrotniania egzemplarzy utworu określoną techniką, w tym drukarską);
  2. pierwszeństwo rozpowszechnienia utworu, o którym mowa w pkt 1 w utworach zbiorowych oraz w publikacjach elektronicznych. W stosunku do utworów dydaktycznych sporządzonych w celu ich umieszczenia na platformach internetowych (w szczególności na platformie Moodle), do których nie przeniesiono na UMK autorskich praw majątkowych (zgodnie z § 8 ust. 4 regulaminu), UMK przysługuje prawo pierwszeństwa ich opublikowania, w zakresie określonym w umowie z twórcą. Prawo pierwszeństwa wygasa, jeśli w ciągu 6 miesięcy od zgłoszenia utworu w trybie określonym w § 6 regulaminu, nie doszło do zawarcia umowy z twórcą, albo gdy utwór nie został opublikowany w terminie 2 lat od jego przyjęcia. Umowa określa wynagrodzenie należne z tego tytułu twórcy.
  3. prawo pierwszeństwa wprowadzenia egzemplarzy utworu w drodze sprzedaży, a także prawo decydowania o najmie i użyczaniu egzemplarzy utworu;
  4. jeśli chodzi o programy komputerowe stworzone przez pracownika w ramach obowiązków pracowniczych - prawo do korzystania z nich na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. - Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 6. Twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w sposób określony w ust. 5. UMK może złożyć Twórcy ofertę na piśmie nieodpłatnego opublikowania utworu. W razie braku wyraźnego przyjęcia oferty na piśmie przez Twórcę w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania uważa się, że nie została ona przyjęta.
 7. Prawo pierwszeństwa wygasa, jeśli w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w ciągu 2 lat od przyjęcia utworu nie został opublikowany.
 8. UMK nabywa autorskie prawa majątkowe wskazane w ust. 5 z chwilą przyjęcia utworu.
  Przyjęcia dokonuje kierownik jednostki, o czym niezwłocznie powiadamia twórcę. Przyjęcie następuje także z chwilą zdeponowania utworu w Repozytorium UMK, na zasadach tam określonych.
 9. UMK ma prawo uzależnić przyjęcie utworu od dokonania w nim przez twórcę wskazanych zmian, w terminie 6 miesięcy od dnia dostarczenia utworu. W razie braku oświadczenia o nieprzyjęciu utworu lub uzależnieniu przyjęcia utworu od dokonania określonych zmian, utwór uważa się za przyjęty po upływie 6 miesięcy od jego dostarczenia. Strony mogą ustalić inny termin.
 10. Twórcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu stworzenia utworu i nabycia przez UMK praw do niego zgodnie z powyższymi postanowieniami, chyba że umowa twórcy z UMK stanowi inaczej.
 11. UMK nabywa z chwilą przyjęcia utworu prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w zakresie praw przysługujących mu na podstawie Regulaminu. Zakres wykonywania prawa zależnego określa odrębna umowa.
 12. W przypadku stworzenia przez pracownika bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, ze zm.) prawa do tej bazy (majątkowe prawa sui generis) przysługują UMK, jeśli UMK poniósł ryzyko nakładu inwestycyjnego związanego z jej stworzeniem, niezależnie od praw, o których mowa w ust. 5.
 13. Wraz z nabyciem wskazanych praw do utworu lub bazy danych UMK nabywa także własność przedmiotów, na których je utrwalono, chyba że umowa z twórcą stanowi inaczej.
 14. UMK ma również prawo, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego w utworze lub bazie danych stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, do własnych celów naukowych, badawczych, poznawczych, dydaktycznych.
 15. UMK może również, bez odrębnego wynagrodzenia, udostępniać utwór lub bazę danych, do których zastosowanie ma niniejszy regulamin, osobom trzecim, jeżeli wynika to z ich uzgodnionego przeznaczenia lub zostało postanowione w umowie. W pozostałych przypadkach, gdy UMK chce udostępnić utwór, wymaga to zgody twórcy. W razie odpłatnego udostępnienia, twórca ma prawo do wynagrodzenia, określonego w odpowiedniej umowie.
§ 9

Postanowienia dotyczące praw własności przemysłowej.

 1. W przypadku stworzenia dobra intelektualnego w postaci wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego lub nowej odmiany roślin, w wyniku wykonywania przez pracownika obowiązków pracowniczych, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego przysługują UMK, chyba że umowa z pracownikiem stanowi inaczej. Postanowienie to stosuje się również w wypadku stworzenia dobra własności przemysłowej w wyniku realizacji innej umowy zawartej przez twórcę z UMK.
 2. UMK nabywa prawa do dóbr, o których mowa w niniejszym paragrafie z chwilą ich przyjęcia, którego dokonuje rektor lub upoważniona przez niego osoba. O fakcie przyjęcie zgłoszonego dobra rektor lub upoważniona przez niego osoba informuje twórcę niezwłocznie, wraz z informacją o tym, czy i jakie informacje dotyczące przyjętego dobra niematerialnego zostają objęte tajemnicą UMK. Jednocześnie ustala się zakres przedmiotowy i terytorialny zgłoszenia prawa własności przemysłowej.
 3. Przyjęcie zgłoszonego dobra powinno nastąpić w ciągu 90 dni od dnia zgłoszenia. UMK może uzależnić przyjęcie dobra od dokonania określonych zmian. Strony mogą ustalić inny termin.
 4. W razie niepoinformowania twórcy o przyjęciu lub nieprzyjęciu dobra, albo o uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian, uważa się, że po upływie 90 dni od dnia zgłoszenia, dobro zostało przyjęte bez zastrzeżeń.
 5. Dokonać zgłoszenia o udzielenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może wyłącznie UMK, chyba że umowa z twórcą stanowi inaczej. Do UMK należy również decyzja co do wyboru przemysłowego lub innego komercyjnego wykorzystania stworzonych dóbr intelektualnych, o których mowa w paragrafie niniejszym. Strony mogą umówić się inaczej.
 6. Dokonanie zgłoszenia o udzielenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przez pracownika, w braku odmiennego postanowienia w umowie, będzie oznaczało naruszenie tajemnicy UMK. W takim przypadku UMK może żądać zapłaty części, a nawet całości wynagrodzenia, jakie byłoby należne na rzecz uprawnionego, gdyby zawarto stosowną umowę mającą za przedmiot korzystanie z chronionego dobra intelektualnego.
 7. W razie podjęcia decyzji o nie zgłaszaniu dobra przez UMK w celu uzyskania ochrony przewidzianej w prawie własności przemysłowej, UMK niezwłocznie powiadamia twórcę o tym fakcie i na jego żądanie przenosi nieodpłatnie na niego prawa do takiego dobra intelektualnego.
 8. W razie stworzenia przy pomocy UMK dobra intelektualnego podlegającego ochronie jako wynalazek lub inne dobra chronione prawami własności przemysłowej, UMK ma prawo korzystać z tych dóbr we własnym zakresie, jeżeli pomoc UMK stanowiła istotny i bezpośredni warunek stworzenia tych dóbr, a korzystanie z nich nie jest powszechnie dostępne. Za "pomoc" uważa się w szczególności nakłady finansowe, techniczne, marketingowe, wskazówki merytoryczne.
 9. Wraz z nabyciem wskazanych praw własności przemysłowej UMK nabywa także własność przedmiotów powstałych w wyniku badań naukowych, które doprowadziły do stworzenia danego dobra, jeśli pomoc UMK istotnie przyczyniła się do jego powstania. Umowa z twórcą może stanowić inaczej.
§ 10

Projekty racjonalizatorskie i know-how

 1. Zakres praw do danego projektu racjonalizatorskiego oraz informacji stanowiących know-how określa umowa między twórcą a UMK.
 2. Wynagrodzenie twórcy projektu racjonalizatorskiego oraz twórcy know-how strony określą w umowie, ustalając je w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez UMK z tytułu korzystania z tych dóbr.
 3. Spory dotyczące określenia wysokości wynagrodzenia strony poddają rozstrzygnięciu komisji. Nie wyklucza to możliwości zwrócenia się o rozstrzygnięcie do sądu powszechnego.
§ 11

Komercjalizacja dóbr intelektualnych

 1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, chroniąc prawa i interesy twórców oraz własne, UMK może, w zakresie praw przysługujących mu na podstawie Regulaminu lub odrębnych umów, przenosić prawa majątkowe do dóbr intelektualnych na osoby trzecie bądź upoważniać te do korzystania z nich w drodze udzielenia licencji. W przypadku, gdy UMK uzyskuje przychód z korzystania z pracowniczych dóbr intelektualnych objętych regulaminem, twórcy służy prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w § 12 regulaminu, chyba że w umowie z twórcą postanowiono inaczej.
 2. Jeżeli nie pozostaje to w wyraźnej sprzeczności z interesami UMK i twórców, UMK jest zobowiązany, w zakresie posiadanych praw, do komercjalizacji wyników prac naukowych przez przenoszenie majątkowych praw do dóbr intelektualnych lub udzielanie licencji. W celu realizacji tego obowiązku UMK utworzy spółkę celową w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja tego obowiązku może także następować poprzez udział UMK w tworzeniu spółek handlowych zakładanych w celu komercyjnego wykorzystania chronionych dóbr intelektualnych, know-how oraz projektów racjonalizatorskich, w szczególności spółek spin-off. Tworzenie spółek spin-off odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 3. Decyzję o sposobie komercjalizacji podejmuje rektor. Wybór sposobu komercjalizacji powinien być dokonany w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. W razie konfliktu decyzję podejmuje komisja.
 4. Umowa o komercjalizacji powinna uwzględniać interes UMK, w szczególności poprzez zapewnienie prawa do nieodpłatnego korzystania z dobra intelektualnego objętego regulaminem, dla celów badawczo-rozwojowych, naukowych lub dydaktycznych.
 5. W związku z komercjalizacją danego dobra intelektualnego UMK może zezwolić drugiej stronie na korzystanie z infrastruktury UMK, takiej jak pomieszczenia lub aparatura badawcza. W celu maksymalnie efektywnej komercjalizacji danego dobra intelektualnego, pracownik ma obowiązek współpracować z UMK i podmiotem korzystającym z jego dobra.
 6. Dobra intelektualne mogą być wykorzystywane przez twórcą do Jego działalności naukowej i dydaktycznej na UMK, pod warunkiem poszanowania praw UMK i osób trzecich.
 7. Zawierając umowę o komercjalizacji dobra intelektualnego UMK może nałożyć obowiązek używania logo UMK oraz wskazywania UMK jako miejsca powstania danego dobra.
§ 12

Zasady wynagradzania w związku z komercjalizacją dóbr intelektualnych

 1. Zasadą jest równy (po 50%) udział UMK i twórcy w zyskach z komercjalizacji (przychód uzyskany z korzystania z dobra, po potrąceniu poniesionych przez UMK kosztów, w tym w szczególności kosztów uzyskania patentu i obsługi prawnej) dóbr intelektualnych. W uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję, możliwe jest odmienne ustalenie wysokości wynagrodzenia.
 2. Jeśli dane dobro intelektualne zostało stworzone przez kilku twórców, przypadające na ich rzecz wynagrodzenie jest proporcjonalne do wkładu wniesionego w stworzenie konkretnego dobra (udziału we wspólnym prawie, ustalonym zgodnie z § 1 ust. 5 regulaminu).
 3. Część zysków z komercjalizacji dobra intelektualnego przypadająca na rzecz UMK dzieli się w następujący sposób:
  1. 40% przekazywane jest jednostce, w której zatrudniony jest twórca (lub proporcjonalnie na rzecz jednostek, w których zatrudnieni są współtwórcy). Połowę tej sumy jednostka przeznacza na rozwój celów badawczych twórcy;
  2. 60% przekazywana jest do budżetu UMK z tym, że suma ta może być przeznaczona wyłącznie na rzecz dalszego wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności na UMK; 20% tej sumy przeznacza się na fundusz celowy ochrony własności intelektualnej, w tym koszty uzyskania i utrzymania ochrony praw własności intelektualnej.
 4. Zasady podziału zysków pochodzących z komercjalizacji prowadzonej przez spółkę spin-off określa umowa spółki lub umowa twórcy z UMK.
 5. Wypłaconą dywidendę spółki celowej, o której mowa w § 9 ust. 2 regulaminu, UMK przeznacza na działalność statutową uczelni.
 6. Przychody UMK pochodzące z komercjalizacji dóbr intelektualnych, o których mowa w § 9 i projektów racjonalizatorskich przeznacza się w pierwszej konieczności na pokrycie kosztów uzyskania i utrzymania ich ochrony.
 7. Komisja może zaproponować inny sposób podziału zysków, jeśli uzna to za uzasadnione w konkretnym przypadku.
 8. Twórca nie ma prawa do wynagrodzenia za korzystanie przez UMK z dobra intelektualnego, a także materiału badawczego lub naukowego w nich zawartego, dla celów naukowo-badawczych lub dydaktycznych.
 9. Twórcy, który zostanie zatrudniony w spółce spin-off, o której mowa w § 9 ust. 2, albo który jest jej udziałowcem albo wspólnikiem, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu komercjalizacji stworzonego przez niego dobra intelektualnego. W takim przypadku twórca ma prawo do części zysku spółki i wynagrodzenia, jakie w niej otrzymuje, zgodnie z obowiązującym prawem i umową łączącą strony.
 10. Jeżeli wynagrodzenie dla twórcy dobra intelektualnego jest rażąco niskie w stosunku do korzyści, które uzyskuje UMK z tytułu jego komercjalizacji, twórca może domagać się jego podwyższenia. Spór rozstrzyga komisja, co nie wyklucza możliwości domagania się rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym.
 11. Wynagrodzenie jest wypłacane w częściach, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku, w którym uzyskano korzyści związane z wprowadzeniem komercjalizowanego dobra intelektualnego do obrotu. Wynagrodzenie jest wypłacane przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym uzyskano pierwsze korzyści. Dalszy okres będzie przedmiotem nowych ustaleń między twórcą a UMK. Wypłata dalszego wynagrodzenia zależeć będzie od rzeczywistego wykorzystania dobra intelektualnego i oceny możliwości jego dalszej komercjalizacji.
 12. Spory dotyczące wynagrodzenia strony poddają rozstrzygnięciu komisji. Nie wyklucza to możliwości zwrócenia się o rozstrzygnięcie do sądu powszechnego.
 13. Po zakończeniu stosunku pracy zasady wynagradzania twórcy reguluje odrębna umowa z UMK. Strony mogą się także odwołać do zasad przewidzianych w regulaminie.
§ 13

Komisja do spraw własności intelektualnej

 1. Tworzy się Komisję ds. Własności Intelektualnej, której członków powołuje i odwołuje rektor.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. Prorektor ds. Badań Naukowych i Informatyzacji, jako Przewodniczący,
  2. Dyrektor AIP,
  3. Rzecznik Patentowy UMK,
  4. Członkowie Rady Nadzorującej AIP,
  5. wyznaczone przez rektora, nie więcej niż trzy, osoby legitymujące się odpowiednią wiedzą i kompetencjami w zakresie objętym postanowieniami regulaminu.
 3. Kadencja Komisji trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia ostatniego roku kadencji organów UMK.
 4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Rektora UMK.
 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia i wydaje opinie w formie uchwał, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub prowadzącego obrady, w razie nieobecności Przewodniczącego.
 6. Jeśli komisja podejmuje decyzję lub wyraża opinię w sprawie, w której jej członek ma interes osobisty lub majątkowy, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu. Członek Komisji powstrzymuje się od głosowania także wówczas, gdy komisja wydaje opinię w sprawie, w której członek ten uczestniczył w podejmowaniu rozstrzygnięcia.
 7. Do kompetencji Komisji należy:
  1. proponowanie rektorowi rozstrzygnięć przewidzianych w regulaminie,
  2. tworzenie regulaminów wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu jej kompetencji,
  3. proponowanie rozstrzygnięć rektorowi dotyczących ewentualnych konfliktów interesów powstałych podczas zarządzania własnością intelektualną UMK, w tym przy tworzeniu spółek spin-off,
  4. dokonywanie przeglądu regulacji wyznaczonej regulaminem oraz proponowanie rektorowi poprawek do regulaminu.
  5. wyrażanie opinii dotyczących polityki UMK w sprawach związanych z ochroną i komercjalizacją dóbr intelektualnych i przedstawianie jej rektorowi,
  6. podejmowanie innych czynności w stosunku do dóbr intelektualnych, które są lub mogą być przedmiotem praw UMK, na polecenie rektora.
 8. Posiedzenia Komisji są tajne. Pracownicy UMK będący twórcami dóbr intelektualnych mają prawo do spotkania z Komisją w celu prezentacji dodatkowych materiałów dotyczących rozpatrywanej sprawy. Rektor po przedstawieniu przez Komisję proponowanego rozstrzygnięcia podejmuje decyzję na piśmie z podaniem stwierdzonych faktów oraz uzasadnieniem.
§ 14

Postanowienia końcowe

 1. UMK nabywa w momencie przyjęcia stworzonego chronionego dobra intelektualnego lub projektu racjonalizatorskiego również prawo własności nośników, na których dobro utrwalono oraz innych przedmiotów materialnych powstałych w związku ze stworzeniem pracowniczego dobra intelektualnego. Umowa z twórcą może stanowić inaczej.
 2. Zagadnienia szczegółowe związane z ochroną dóbr intelektualnych w UMK tworzonych przez pracowników w ramach ich obowiązków ze stosunku pracy mogą być przedmiotem instrukcji, których przygotowanie rektor może powierzyć Dyrektorowi AIP. Przygotowane instrukcje wchodzą w życie po zatwierdzeniu ich przez rektora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. - Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), ustawy z lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.); ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. - Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.); ustawy - kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. - Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z zm.).
 4. Przepisy regulaminu mogą być - jeśli strony tak postanowią - odpowiednio stosowane do stosunków prawnych powstałych pomiędzy UMK a osobami, które świadczą pracę na rzecz UMK na podstawie umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze, a których rezultatem może być stworzenie dobra intelektualnego.
 5. Każda umowa, w związku z realizację której może dojść do stworzenia dobra intelektualnego, w szczególności z zakresu własności przemysłowej, powinna zawierać postanowienia dotyczące praw do niego. W razie sporów lub wątpliwości odnośnie tego, komu i w jakim zakresie mają przysługiwać danego prawa własności intelektualnej, opinię wydaje komisja.
 6. W wypadku, gdy w myśl regulaminu prawa do dóbr intelektualnych przysługują UMK, twórca dóbr intelektualnych może zwrócić się do rektora o przeniesienie na jego rzecz tych praw. Przeniesienie to może nastąpić po zaopiniowaniu przez sprawy Komisję, jeżeli:
  1. przeniesienie praw nie ogranicza możliwości UMK korzystania z dóbr intelektualnych,
  2. przeniesienie praw nie narusza żadnych uprawnień ani zobowiązań UMK,
  3. prawa do dóbr intelektualnych nie stanowią znacznej wartości rynkowej, która może być najlepiej wykorzystana przez UMK,
  4. przeniesienie praw nie powoduje niemożliwego do zażegnania konfliktu interesów lub niebezpieczeństwa takiego konfliktu.
§ 15
Tracą moc:
 1. uchwała Nr 98 Senatu UMK z dnia 30 października 2009 r. w sprawie własności intelektualnej oraz ochrony prawnej dóbr intelektualnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 2. zarządzenie nr 58 Rektora UMK z dnia 7 czerwca 2010 r. Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Akty prawne w bieżącym roku