Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 21 grudnia 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 105

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166) oraz § 108 ust. 4 Statutu UMK z dnia z dnia 30 maja 2006 r.
S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

Rozdział I
Cele i przedmiot Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

§ 1
 1. Od roku akademickiego 2007/2008 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej uniwersytetem, wprowadza się Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 2. Zasadniczymi celami systemu, o którym mowa w ust. 1, jest:
  1. stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w uniwersytecie,
  2. podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  3. gromadzenie i upowszechnianie wiarygodnych informacji na temat jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów.
§ 2
W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia ocenie podlegają:
 1. program kształcenia,
 2. realizacja procesu kształcenia,
 3. warunki realizacji procesu kształcenia,
 4. wyniki kształcenia.

Rozdział II
Instrumenty Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

§ 3
Realizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w uniwersytecie służą:
 1. formalna dokumentacja procesu dydaktycznego,
 2. ankietyzacja studentów,
 3. hospitacje.
§ 4
 1. Formalną dokumentację procesu dydaktycznego, o której mowa w § 3 pkt 1, stanowią:
  1. misja jednostki,
  2. kwalifikacje absolwenta,
  3. plan studiów i program nauczania,
  4. programy wykładów i zajęć z poszczególnych przedmiotów (sylabusy),
  5. spis wykładów i innych zajęć,
  6. system punktów zaliczeniowych,
  7. określenie wymagań egzaminacyjnych (określenie formy egzaminu oraz zakresu wymagań egzaminacyjnych),
  8. zakres wymagań formalnych stawianych pracom dyplomowym (strona tytułowa, bibliografia, etc.),
  9. obsada kadrowa.
 2. Misja jednostki, formułowana autonomicznie, powinna mieścić się w misji uniwersytetu jako całości i powinna stanowić jej konkretyzację.
 3. Kwalifikacje absolwenta powinny uwzględniać odpowiednie zapisy zawarte w odrębnych przepisach oraz uwzględniać potrzeby i perspektywy rozwoju życia społecznego (ekonomiczne, kulturalne, etc.).
 4. Plan studiów i program nauczania powinien być zgodny z wytycznymi Senatu wydanymi na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest opracowywana, gromadzona i aktualizowana na bieżąco przez wydział.
 6. Wszystkie dokumenty, o których mowa ust. 1 pkt 3-8, aktualizowane w miarę potrzeb, są ogłaszane w formie dostępnej dla całej społeczności akademickiej poszczególnych wydziałów przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.
 7. Za realizację obowiązków, o których mowa w ust 5 i 6, odpowiada dziekan.
§ 5
 1. Ankietyzacja studentów, o której mowa w § 3 pkt 2, ma na celu pozyskiwanie informacji dotyczącej opinii studentów jako odbiorców oferty dydaktycznej uniwersytetu.
 2. Opinie, o których mowa w ust. 1, pozyskiwane są za pomocą ankiet obejmujących poszczególne przedmioty na poszczególnych kierunkach studiów.
 3. Nauczyciel akademicki podlega ocenie poprzez ankiety studenckie przynajmniej raz na trzy lata.
 4. Dziekan może podjąć decyzję o częstszej niż określona w ust. 3 ocenie nauczycieli akademickich poprzez ankiety studenckie.
 5. W celu umożliwienia porównania wyników ankiet i ewentualnego komputerowego ich opracowania wprowadzony zostanie standardowy dla całej uczelni wzór ankiety. Wzór ankiety określi odrębne zarządzenie Rektora.
 6. Rady Wydziałów lub Rady Instytutów prowadzące poszczególne kierunki studiów mogą wprowadzić, w formie odrębnego aneksu do ankiety, dodatkowe pytania, o ile jest to uzasadnione specyfiką dydaktyki realizowanej w ramach danego kierunku studiów.
§ 6
 1. Hospitacje o których mowa w § 3 pkt 3, mają na celu zbadanie poziomu prowadzonych przez nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych i są przeprowadzane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Hospitacje zajęć asystentów, adiunktów, wykładowców, starszych wykładowców i doktorantów powinny być prowadzone przynajmniej raz na 3 lata przez ich bezpośrednich przełożonych (kierowników katedr lub zakładów) lub koordynatorów przedmiotu. Dla dokonania oceny profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego są zobowiązani przynajmniej raz na 3 lata zaprosić na prowadzone przez siebie zajęcia innego specjalistę (lub specjalistów) z danej dziedziny.
 3. Z przeprowadzonych hospitacji oraz ocen sporządza się opinię na piśmie, która przechowywana jest w teczkach osobowych hospitowanych i stanowi jedno ze źródeł informacji wykorzystywanych w ocenach okresowych pracowników.

Rozdział III
Parametry ilościowe

§ 7
 1. Uzupełnieniem opisowej oceny jakości kształcenia powinien być zestaw wskaźników liczbowych, którymi są:
  1. stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe kierunku studiów do liczby studentów na tym kierunku,
  2. liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym kierunku, a:
   1. uczestniczących w realizacji krajowych projektów badawczych,
   2. realizujących projekty badawcze w ramach programów międzynarodowych,
  3. liczba studentów przypadających na wydziale na jedno stanowisko:
   1. w bibliotece,
   2. laboratorium,
   3. przy komputerze;
  4. dostęp studentów do Internetu - na wydziale lub w instytucie,
  5. powierzchnia sal dydaktycznych przypadająca na jednego studenta - na wydziale lub w instytucie,
  6. liczba obowiązkowych języków obcych - na kierunku,
  7. łączna liczba godzin obowiązkowych języków obcych - na kierunku,
  8. liczba studentów studiujących w trybie indywidualnego programu studiów - na kierunku,
  9. liczba uczestników seminariów dyplomowych pozostająca pod opieką jednego nauczyciela akademickiego (maksimum, minimum, przeciętna) - na kierunku,
  10. liczebność grup - (maksimum, minimum, przeciętna) na poszczególnych latach studiów każdego kierunku,
  11. tygodniowa liczba godzin zajęć obowiązkowych dla studenta na poszczególnych latach studiów stacjonarnych - na kierunku,
  12. łączna liczba godzin zajęć obowiązkowych na studiach niestacjonarnych na kierunku,
  13. udział procentowy studentów studiujących w innych polskich uczelniach w ramach Programu Mobilności Studentów MOST w ogólnej liczbie studentów danego kierunku,
  14. udział procentowy studentów studiujących w uczelniach zagranicznych w ramach międzynarodowych programów współpracy akademickiej w ogólnej liczbie studentów danego kierunku,
  15. udział procentowy godzin przedmiotów do wyboru w ogólnej liczbie godzin zajęć programowych - na kierunku.
 2. Dziekan, w terminie do 30 listopada rozpoczynającego się roku akademickiego, przekazuje do Prorektora ds. Kształcenia i Kadr informacje o osiągniętych przez wydział w poprzednim roku akademickim wskaźnikach, o których mowa w ust. 1. Informacje są sporządzane według stanu na 30 września.
 3. Dziekan informuje radę wydziału o osiągniętych przez wydział w poprzednim roku akademickim wskaźnikach, o których mowa w ust. 1.

Rozdział IV
Wykorzystanie wyników ocen

§ 8
Wyniki ocen jakości kształcenia będą mogły być wykorzystywane do:
 1. stałego doskonalenia treści programowych i warunków realizacji procesu dydaktycznego,
 2. oceny pracowników,
 3. prowadzenia polityki kadrowej,
 4. nagradzania pracowników,
 5. działalności marketingowej uniwersytetu.
§ 9
 1. Za realizację uchwały odpowiadają dziekani wydziałów.
 2. Wyniki ankietyzacji i hospitacji oraz inne informacje personalne pozostają poufne.
 3. Dziekan podaje wyniki, o których mowa w ust. 2, do wiadomości zainteresowanemu nauczycielowi akademickiemu, jego przełożonemu oraz odpowiedniemu prodziekanowi i wydziałowej komisji oceniającej.
§ 10
Rady wydziałów przynajmniej raz w roku akademickim omawiają sprawy doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach, wykorzystując w tym zakresie informacje zgromadzone w efekcie zastosowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
§ 11
Traci moc uchwała Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 16 września 1997 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2007 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 2007/2008.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt