Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 104

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Innowacyjnych Technologii (Kazachstan)

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 8 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wyraża zgodę na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Uniwersytetem Innowacyjnych Technologii (Kazachstan), której treść stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 104 Senatu UMK z dnia 18 czerwca 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt