Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 101

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego kupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt. 20 lit. d w związku z § 101 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u M i k o ł a j a K o p e r n i k a w T o r u n i u

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Collegium Medicum z dnia 11 czerwca 2013 r.

w y r a ż a   z g o d ę

na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy - dla realizacji jego zadań statutowych - majątku ruchomego w postaci wyposażenia kupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy", wymienionego w załączniku* do niniejszej uchwały.

Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego może nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ministra Skarbu Państwa na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1224).Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik do Uchwały Nr 101 Senatu UMK z dnia 18 czerwca 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt