Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 100

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o dofinansowaniu z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy wkładu własnego

Na podstawie § 38 ust. 2 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Senat UMK w Toruniu pozytywnie opiniuje dofinansowanie z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy wkładu własnego projektu pn. "Program kompleksowej opieki perinatalnej nad matką i dzieckiem właściwą drogą do wzrostu liczby urodzeń", aplikowanego przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wartości kwotowe ujęte w harmonogramie dofinansowania, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, zostaną ujęte w planach rzeczowo-finansowych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, celem corocznego zatwierdzania przez Senat UMK do roku 2016 włącznie.
§ 3
Uchyla się Uchwałę Nr 59 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 kwietnia 2013 r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik do Uchwały Nr 100 Senatu UMK z dnia 18 czerwca 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt