Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 10

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia godła i barw dla Wydziału Nauk o Ziemi

Na podstawie § 2 ust. 5 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
Ustala się dla Wydziału Nauk o Ziemi:
  1. godło, przedstawiające sylwetkę człowieka w kształcie litery T na tle kuli ziemskiej, wzór godła stanowi załącznik* do niniejszej uchwały,
  2. barwy - czarna toga, peleryna w kolorze ceglastym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10 Senatu UMK z dnia 22 stycznia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt