Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 3

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

o wyborze przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi do końca kadencji 2012-2016

Na podstawie § 68 ust. 1 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu z dnia 20 stycznia 2012 r.

K o m i s j a   W y b o r c z a   U n i w e r s y t e t u
s t w i e r d z a

prawidłowość przeprowadzonych wyborów uzupełniających przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi do końca kadencji 2012-2016, w wyniku których do Rady Wydziału został wybrany

dr Paweł Zalewski

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Andrzej Borodo


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt