Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 28

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 68 ust. 1 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu z dnia 20 stycznia 2012 r.

K o m i s j a   W y b o r c z a   U n i w e r s y t e t u
s t w i e r d z a   p r a w i d ł o w o ś ć

przeprowadzonych wyborów uzupełniających do rad wydziałów na kadencję 2012-2016, w wyniku których zostali wybrani:
 1. Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:
 • spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego:
  dr Marcin Kowalski
 • spośród studentów:
  Łukasz Niewiara,
  Paweł Dobierski,
  Patrycja Jabłońska,
  Krzysztof Matuszewski,
  Sławomir Chojnicki,
  Paweł Godlewski,
  Marcin Kowalski,
  Patrycja Koziarska.
 1. Na Wydziale Nauk Pedagogicznych:
 • spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
  mgr Małgorzata Szaładzińska.
Czas trwania kadencji studentów w radzie wydziału określa regulamin samorządu studenckiego.


Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Andrzej Borodo


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt