Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 27

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spoœród studentów na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 107 ust. 1 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu z dnia 20 stycznia 2012 r. oraz § 95 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

K o m i s j a   W y b o r c z a   U n i w e r s y t e t u
s t w i e r d z a,   że

w związku z rezygnacją z członków Senatu UMK złożoną przez studentów:
Artura Stochli - przedstawiciela z Wydziałów: Filologicznego i Humanistycznego
oraz Huberta Pińczaka - przedstawiciela z Wydziału Prawa i Administracji
nowo wybranymi członkami Senatu zostali wybrani:

Daria Wieczorek - z Wydziałów: Filologicznego i Humanistycznego
oraz Anna Goszczyńska - z Wydziału Prawa i Administracji.
Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Andrzej Borodo


Spis Biuletynu | Następny Akt